Contractul cadru

Contractul cadru

HOTĂRÂRE Nr. 1714 din 17 decembrie 2008

pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 885 din 29 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 217 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
Se aprobă Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, denumit în continuare contract-cadru.
ART. 2
(1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate elaborează, în temeiul art. 217 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, denumite în continuare norme, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Medicilor Dentişti din România, a Colegiului Farmaciştilor din România şi a Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, a Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, precum şi a organizaţiilor patronale şi sindicale reprezentative din domeniul medical, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
(2) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate avizează normele proprii de aplicare a contractului-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale, elaborate în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a normelor prevăzute la alin. (1) de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi de Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al miniştrilor şi conducătorilor instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii.
ART. 3
Serviciile medicale, medicamentele cu şi fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu se acordă în baza contractelor încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, denumite în continuare case de asigurări de sănătate.
ART. 4
În domeniul asigurărilor sociale de sănătate Ministerul Sănătăţii Publice şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate elaborează criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor, care se referă la diagnostic şi tratament medicochirurgical şi stomatologic. Aceste criterii se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi au caracter obligatoriu pentru toţi furnizorii care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate.
ART. 5
(1) Raporturile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi casele de asigurări de sănătate sunt raporturi juridice civile, care vizează acţiuni multianuale şi se stabilesc şi se desfăşoară pe bază de contract. În situaţia în care este necesară modificarea sau completarea clauzelor, acestea sunt negociate şi stipulate în acte adiţionale. Angajamentele legale din care rezultă obligaţii nu pot depăşi creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate.
(2) Creditele bugetare aferente acţiunilor multianuale reprezintă limita superioară a cheltuielilor care urmează a fi ordonanţate şi plătite în cursul exerciţiului bugetar.
Plăţile respective sunt aferente angajamentelor efectuate în limita creditelor de angajament aprobate în exerciţiul bugetar curent sau în exerciţiile bugetare anterioare.
(3) Sumele nedecontate pentru serviciile medicale, inclusiv furnizarea de medicamente şi dispozitive medicale în ambulatoriu, efectuate în luna decembrie a anului precedent, pentru care documentele justificative nu au fost înregistrate pe cheltuiala anului precedent, sunt considerate angajamente legale ale anului în curs şi se înregistrează atât la plăţi, cât şi la cheltuieli în anul curent din creditele bugetare aprobate.
(4) Totalul angajamentelor legale aferente serviciilor medicale, inclusiv furnizarea de medicamente şi dispozitive medicale în ambulatoriu, efectuate în luna decembrie a anului precedent, la nivelul casei de asigurări de sănătate, nu pot depăşi media lunară a primelor 11 luni ale anului precedent decât cu maximum 5%.
ART. 6
(1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.
(2) Până la data prevăzută la alin. (1) se prelungeşte aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 1 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi dispozitivelor medicale contractate în trimestrul I al anului 2009 prin acte adiţionale la contractele încheiate în anul 2008 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii acestora se va face din sumele prevăzute pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2009.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii publice, Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Gheorghe Eugen Nicolăescu Vasile Ciurchea
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Bucureşti, 17 decembrie 2008.
Nr. 1.714.

ANEXA 1 CONTRACT-CADRU

privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009

CAPITOLUL 1 – Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Furnizorii şi casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, denumite în continuare case de asigurări de sănătate, aflaţi în relaţie contractuală, au obligaţia să respecte prevederile prezentului contract-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a prezentului contract-cadru, elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în temeiul art. 217 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme.
(2) Nerespectarea obligaţiilor contractuale de către părţi conduce la aplicarea măsurilor prevăzute în contractele de furnizare de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate.
ART. 2
(1) Modelele de contract pentru furnizarea de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale în ambulatoriu sunt prevăzute în norme.
(2) Utilizarea acestor modele de contract este obligatorie; în cuprinsul contractelor pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate între părţile contractante, în limita prevederilor legale în vigoare.
ART. 3
(1) Casele de asigurări de sănătate comunică termenele de depunere a cererilor însoţite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii şi negocierii contractelor de furnizare de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale în ambulatoriu, prin afişare la sediile instituţiilor, publicare pe paginile web ale acestora şi anunţ în mass-media.
(2) În cazul în care furnizorii de servicii medicale şi furnizorii de medicamente şi unele materiale sanitare depun cererile însoţite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii şi negocierii contractelor, la alte termene decât cele stabilite şi comunicate de către casele de asigurări de sănătate şi nu participă la negocierea şi încheierea contractelor în termenul stabilit de către acestea, furnizorii respectivi nu vor mai desfăşura activitate în sistemul de asigurări sociale de sănătate până la termenul următor de contractare, cu excepţia situaţiilor ce constituie cazuri de forţă majoră, confirmate de autoritatea publică competentă, potrivit legii, şi notificate de îndată casei de asigurări de sănătate. Casele de asigurări de sănătate pot stabili şi alte termene de contractare, în funcţie de necesarul de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu sau de dispozitive medicale în ambulatoriu, în limita fondurilor alocate fiecărui tip de asistenţă.
ART. 4
(1) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să deconteze contravaloarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu contractate, conform contractelor încheiate cu furnizorii.
(2) Refuzul caselor de asigurări de sănătate de a încheia contracte sau de a deconta unele servicii raportate ca realizate se poate face numai prin prezentarea în scris a cauzelor care au condus la acesta, cu precizarea temeiului legal care a stat la baza refuzului, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data solicitării, respectiv de la data depunerii documentelor justificative de plată.
(3) Litigiile dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se soluţionează de către Comisia de arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau, după caz, de către instanţele de judecată.
ART. 5
(1) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor, constatate de casele de asigurări de sănătate şi, după caz, confirmate de Comisia de arbitraj, dacă au existat contestaţii, sau de către instanţele de judecată, casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. La reluarea relaţiilor contractuale, în cazul în care contractele încetează din nou, din motive imputabile furnizorilor, casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi.
(2) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru, nominalizate în contract, prevederile alin. (1) se aplică corespunzător pentru fiecare dintre punctele de lucru.
ART. 6
(1) Organizarea şi efectuarea controlului furnizării serviciilor medicale, medicamentelor şi a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a dispozitivelor medicale acordate asiguraţilor în ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate se realizează de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate. La efectuarea controlului pot participa şi reprezentanţi ai Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentişti din România, Colegiului Farmaciştilor din România şi ai Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.
(2) Controlul calităţii serviciilor medicale acordate asiguraţilor de către furnizori se organizează de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate pe baza criteriilor de calitate elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
(3) Controlul privind respectarea obligaţiilor contractuale ale furnizorilor se organizează şi se efectuează de către casele de asigurări de sănătate cu care aceştia se află în relaţii contractuale.
(4) În cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, notificarea va fi transmisă furnizorului în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate.
ART. 7
(1) Furnizorii au obligaţia de a pune la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
(2) Refuzul furnizorilor de a pune la dispoziţia organelor de control actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (denumit în continuare Fond) se sancţionează conform legii şi conduce la rezilierea de plin drept a contractului de furnizare de servicii.
ART. 8
(1) Furnizorii de servicii medicale, cu excepţia unităţilor sanitare de medicina muncii – boli profesionale, cu personalitate juridică, şi a secţiilor de boli profesionale, precum şi a cabinetelor de medicina muncii aflate în structura spitalelor, au obligaţia să întocmească evidenţe distincte pentru cazurile ce reprezintă accidente de muncă şi boli profesionale şi să le comunice lunar caselor de asigurări de sănătate cu care sunt în relaţie contractuală. Până la stabilirea caracterului „de muncă” al accidentului sau a caracterului „profesional” al bolii, conform prevederilor legale în vigoare, contravaloarea serviciilor medicale, precum şi a medicamentelor şi unor materiale sanitare acordate persoanelor în cauză se suportă din bugetul Fondului, urmând ca decontarea să se realizeze ulterior din contribuţiile de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, după caz. Sumele încasate de la casele de pensii pentru anul curent reconstituie plăţile. Sumele încasate de la casele de pensii pentru perioadele anterioare anului curent diminuează subcapitolul de cheltuieli din care sau suportat serviciile medicale respective.
(2) Furnizorii de servicii medicale au obligaţia să întocmească evidenţe distincte ale cazurilor prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane şi au obligaţia să comunice lunar casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală aceste evidenţe, în vederea decontării, precum şi cazurile pentru care furnizorii de servicii medicale au recuperat cheltuielile efective, în vederea restituirii sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate pentru cazurile respective. Sumele restituite către casele de asigurări de sănătate de către furnizorii de servicii medicale pentru anul curent reconstituie plăţile. Sumele restituite către casele de asigurări de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, pentru perioadele anterioare anului curent, diminuează subcapitolul de cheltuieli din care s-au suportat serviciile medicale respective.
ART. 9
(1) Furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu au obligaţia să întocmească evidenţe distincte ale pacienţilor din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European şi din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României, şi au obligaţia să transmită lunar caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală documentele justificative care atestă cheltuielile efectiv realizate, precum şi documentele care au deschis dreptul la servicii medicale.
(2) Furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi de dispozitive medicale în ambulatoriu au obligaţia să întocmească evidenţe distincte ale pacienţilor din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CEE nr. 1.408/1971, precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României, şi au obligaţia să raporteze lunar caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale serviciile medicale acordate pentru această categorie de persoane.
ART. 10
Atribuţiile ce revin potrivit prezentului contract-cadru autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt exercitate şi de către direcţiile medicale sau de structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie.
ART. 11
(1) Toate documentele care stau la baza încheierii contractelor sunt certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura reprezentantului legal al furnizorului.
(2) Documentele care stau la baza decontării serviciilor medicale, a medicamentelor şi a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi a dispozitivelor medicale în ambulatoriu se certifică prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor, care răspund de exactitatea şi realitatea datelor raportate.

CAPITOLUL 2 – Dispoziţii generale şi condiţii specifice pentru furnizorii de servicii medicale

SECŢIUNEA 1
Condiţii de eligibilitate
ART. 12
În vederea intrării în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie organizaţi în una dintre structurile aprobate conform prevederilor legale în vigoare;
b) să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
SECŢIUNEA a 2-a
Documentele necesare încheierii contractului de furnizare de servicii medicale
ART. 13
(1) Contractul de furnizare de servicii medicale dintre furnizorul de servicii medicale şi casa de asigurări de sănătate se încheie de către reprezentantul legal, pe baza următoarelor documente:
a) certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, pentru furnizorii organizaţi conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma lor de înfiinţare şi organizare, respectiv actul de înfiinţare sau organizare, după caz;
b) autorizaţia sanitară de funcţionare sau, după caz, raportul de inspecţie eliberat de autoritatea de sănătate publică, prin care se confirmă îndeplinirea condiţiilor igienicosanitare prevăzute de lege;
c) contul deschis la Trezoreria Statului sau la bancă;
d) codul unic de înregistrare sau codul numeric personal (copie de pe buletinul/cartea de identitate), după caz;
e) dovada de evaluare a furnizorului;
f) dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului;
g) dovada plăţii contribuţiei la Fond, conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Casele de asigurări de sănătate pot solicita şi alte documente strict necesare încheierii contractelor, aprobate prin decizie a preşedintelui-director general, cu consultarea prealabilă a furnizorilor ce reprezintă acelaşi segment de asistenţă medicală şi care solicită încheierea de contracte cu casa de asigurări de sănătate.
SECŢIUNEA a 3-a
Obligaţiile şi drepturile generale ale furnizorilor de servicii medicale, precum şi obligaţiile generale ale caselor de asigurări de sănătate ART. În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale au următoarele obligaţii:
a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile art. 238 şi 239 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la diagnostic şi tratament;
b) să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical;
c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;
d) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale; factura va fi însoţită de desfăşurătoarele/documentele justificative privind activităţile realizate, separat pentru asiguraţi, pentru persoanele cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente de muncă şi boli profesionale, pentru titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate/beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CEE nr. 1.408/1971 şi pentru beneficiari ai acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii încheiate de România cu alte state, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României, de la furnizori aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Desfăşurătoarele se stabilesc prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioadă de maximum două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an conduce la măsuri mergând până la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;
e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
f) să întocmească, prin medicii pe care îi reprezintă, bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, atunci când este cazul, şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze la bilet, în copie, rezultatele investigaţiilor paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, precum şi data la care au fost efectuate, care completează tabloul clinic pentru care se solicită internarea; în situaţia ataşării la biletul de trimitere a
rezultatelor investigaţiilor paraclinice, medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor paraclinice şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze; să utilizeze formularul de bilet de trimitere către alte specialităţi, respectiv pentru internare din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care este formular cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în 3 exemplare. Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului, care le depune la furnizorul de servicii medicale clinice/spitaliceşti. Furnizorul de servicii medicale clinice/spitaliceşti păstrează un exemplar şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii;
g) să completeze corect şi la zi formularele privind evidenţele obligatorii cu datele corespunzătoare activităţii desfăşurate, conform prevederilor legale în vigoare;
h) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului; pentru asiguraţii incluşi în Programul naţional cu scop curativ, alegerea furnizorului se face dintre cei nominalizaţi prin actele normative în vigoare;
i) să respecte programul de lucru, pe care să îl afişeze la loc vizibil şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate şi autorităţilor de sănătate publică;
j) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea uneia sau a mai multora dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, anterior producerii acestora sau cel mai târziu la 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor;
k) să respecte prevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
l) să utilizeze formularul de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care este formular cu regim special, unic pe ţară, să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele prevăzute în Lista cu medicamente de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie personală, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, conform specializării, în concordanţă cu diagnosticul, cu respectarea următoarelor condiţii:
(i) la iniţierea tratamentului se prescriu medicamente generice, cu excepţia cazurilor de intoleranţă la acestea, justificate medical, când se pot prescrie medicamente originale corespunzătoare aceleiaşi denumiri comune internaţionale;
(ii) în cazul bolnavilor cronici, cu schemă de tratament stabilă care cuprinde medicamente originale, de comun acord cu aceştia, medicul curant face evaluarea bolnavului şi, în funcţie de rezultatele evaluării medicale, poate înlocui medicamentele originale din schema de tratament cu medicamentele generice corespunzătoare aceleiaşi denumiri comune internaţionale;
m) să recomande investigaţii paraclinice în concordanţă cu diagnosticul şi să utilizeze biletele de trimitere pentru investigaţiile paraclinice din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care sunt formulare cu regim special, unice pe ţară;
n) să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medicochirurgicală, ori de câte ori se solicită;
o) să acorde servicii medicale asiguraţilor fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
p) să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor;
q) să afişeze într-un loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, precum şi datele de contact ale acesteia: adresă, telefon, fax, email, pagină web;
r) să elibereze acte medicale, în condiţiile stabilite în norme;
s) să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, în condiţiile prevăzute în prezentul contract-cadru şi în norme;
t) să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni, elaborate conform dispoziţiilor legale;
u) să raporteze casei de asigurări de sănătate serviciile care fac obiectul contractului de furnizare de servicii medicale;
v) să acorde asistenţă medicală necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CEE nr. 1.408/1971 referitor la aplicarea regimurilor de securitate socială salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul comunităţii, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale;
x) să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor;
y) să acorde serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ.
ART. 15
În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale au următoarele drepturi:
a) să primească contravaloarea serviciilor medicale contractate, realizate şi raportate, în limita valorii de contract încheiat cu casele de asigurări de sănătate, şi validate conform normelor, la termenele prevăzute în contract;
b) să fie informaţi de către casele de asigurări de sănătate cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fond şi decontate de casele de asigurări de sănătate, precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative;
c) să încaseze contravaloarea serviciilor medicale care nu se decontează de casele de asigurări de sănătate din Fond, partea de contribuţie personală a asiguratului pentru unele servicii medicale, precum şi coplata stabilită conform prevederilor legale în vigoare;
d) să negocieze, în calitate de parte contractantă, clauzele suplimentare la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, în limita prevederilor legale în vigoare.
ART. 16
În relaţiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale, casele de asigurări de sănătate au următoarele obligaţii:
a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web, lista acestora, pentru informarea asiguraţilor, precum şi valoarea de contract în cazul contractelor care au prevăzută o sumă ca valoare de contract;
b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform normelor, pe baza facturii însoţite de desfăşurătoarele privind serviciile medicale realizate, prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în limita valorii de contract;
c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare şi la negocierea clauzelor contractuale;
d) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice schimbare în modul de funcţionare şi de acordare a acestora;
e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit prevederilor legale în vigoare;
f) să înmâneze la momentul efectuării controlului sau, după caz, să comunice furnizorilor de servicii medicale procesele-verbale şi/sau notele de constatare ca urmare a efectuării controalelor, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data efectuării controlului;
g) să încaseze de la furnizorii care au acordat servicii medicale din pachetul de servicii medicale de bază persoanelor care nu îndeplineau calitatea de asigurat contravaloarea acestor servicii, precum şi contravaloarea serviciilor medicale, a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală şi a unor materiale sanitare, precum şi a dispozitivelor medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pe baza biletelor de trimitere şi/sau a prescripţiilor medicale eliberate de către aceşti medici. Sumele obţinute din aceste încasări se vor folosi conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 17
(1) Serviciile care nu sunt decontate din Fond, contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unităţile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse, după caz, sunt următoarele:
a) serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă şi sportive, asistenţa medicală la locul de muncă, asistenţa medicală a sportivilor;
b) unele servicii medicale de înaltă performanţă, altele decât cele prevăzute în norme;
c) unele servicii de asistenţă stomatologică, altele decât cele prevăzute în norme;
d) serviciile hoteliere cu grad înalt de confort;
e) corecţiile estetice efectuate persoanelor cu vârsta peste 18 ani;
f) unele medicamente, materiale sanitare şi tipuri de transport, altele decât cele prevăzute în norme;
g) eliberarea actelor medicale solicitate de autorităţile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraţilor;
h) fertilizarea in vitro;
i) transplantul de organe şi ţesuturi, cu excepţia grefelor şi a serviciilor medicale aferente stării posttransplant;
j) asistenţa medicală la cerere, inclusiv pentru serviciile solicitate în vederea expertizei capacităţii de muncă şi a schimbării gradului de handicap;
k) contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului şi auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere;
l) contribuţia personală din preţul medicamentelor, al unor servicii medicale şi al dispozitivelor medicale;
m) serviciile medicale solicitate de asigurat;
n) unele proceduri de recuperare şi de fizioterapie, altele decât cele prevăzute în norme;
o) cheltuielile de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare din unităţile medico-sociale;
p) serviciile acordate în cadrul secţiilor/clinicilor de boli profesionale şi cabinetelor de medicină a muncii;
q) serviciile hoteliere solicitate de pacienţii ale căror afecţiuni se tratează în spitalizare de zi;
r) cheltuielile de personal pentru medici, farmacişti şi medici dentişti pe perioada rezidenţiatului;
s) serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planning familial din structura spitalului;
t) cheltuielile de personal pentru medicii şi personalul sanitar din unităţile sau secţiile de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copiii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii;
u) activităţile care prezintă un interes deosebit pentru realizarea strategiei de sănătate publică: dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi, cabinete medicale de boli infecţioase din structura spitalelor;
v) cheltuielile de personal, cheltuielile cu medicamente, reactivi şi materiale sanitare în unităţile şi compartimentele de primire a urgenţelor din cadrul spitalelor cu structuri de urgenţă aprobate potrivit dispoziţiilor legale, cheltuielile ocazionate de investigaţiile paraclinice pentru cazurile rezolvate în aceste structuri, fără a fi necesară internarea lor în unitatea sanitară din care face parte respectiva unitate de primire urgenţe sau respectivul compartiment de primire urgenţe, precum şi cheltuielile aferente altor bunuri şi servicii pentru întreţinerea şi funcţionarea acestor structuri.
(2) Contribuţia personală prevăzută la alin. (1) lit. l) se stabileşte prin norme.
SECŢIUNEA a 4-a
Condiţii de reziliere, încetare şi suspendare a contractelor de furnizare de servicii medicale
ART. 18
Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data constatării următoarelor situaţii:
a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;
b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice;
c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv de la încetarea termenului de valabilitate a acestora;
d) revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de desfăşurătoarele privind activităţile realizate conform contractului, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an;
f) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fond;
g) nerespectarea obligaţiilor contractuale prevăzute la art. 14 lit. a), c), j), l), m), n), r), t), v), x), y), precum şi constatarea, în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului, în vederea decontării acestora, nu au fost efectuate;
h) la a patra constatare a nerespectării termenului de 5 zile lucrătoare pentru remedierea oricăreia dintre situaţiile prevăzute la art. 14 lit. e), f), h), k), o), p), q), u);
i) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 14 lit. b), g) şi s);
j) la prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor pentru nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 14 lit. i).
ART. 19
Contractul de furnizare de servicii medicale încetează la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:
a) furnizorul de servicii medicale se mută din raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;
b) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furnizorilor de servicii medicale, după caz;
c) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate;
d) acordul de voinţă al părţilor;
e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea temeiului legal.
ART. 20
Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:
a) expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru prelungirea acesteia/acestuia până la termenul de expirare; suspendarea se face pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării acesteia/acestuia;
b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului;
c) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate, şi cu avizul casei de asigurări de sănătate, pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice/an.
SECŢIUNEA a 5-a
Condiţii speciale
ART. 21
(1) Pentru categoriile de persoane prevăzute în legi speciale, care beneficiază de asistenţă medicală gratuită suportată din Fond, în condiţiile stabilite de reglementările legale în vigoare, casele de asigurări de sănătate decontează integral suma aferentă serviciilor medicale furnizate prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, care cuprinde atât contravaloarea serviciilor medicale acordate oricărui asigurat, cât şi suma aferentă contribuţiei personale prevăzute la unele servicii medicale ca obligaţie de plată pentru asigurat, în condiţiile prevăzute în norme, respectiv coplata conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 218 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, din Fond se suportă contravaloarea serviciilor medicale acordate acestora ca oricărui alt asigurat, iar suma aferentă contribuţiei personale prevăzute la unele servicii medicale, respectiv coplata conform prevederilor legale în vigoare se suportă din bugetele ministerelor şi instituţiilor respective.
SECŢIUNEA a 6-a
Asistenţa medicală primară – condiţii specifice
1. Condiţii de eligibilitate a furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară
ART. 22
(1) Asistenţa medicală primară se asigură de către medicii de familie prin cabinete medicale organizate conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv cabinete medicale care funcţionează în structura sau în coordonarea unor unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, ca furnizori de servicii medicale în asistenţa medicală primară, autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(2) La contractare, furnizorul prezintă lista cuprinzând asiguraţii şi persoanele beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, înscrise la medicul de familie titular, în cazul cabinetelor medicale individuale, şi listele cuprinzând asiguraţii şi persoanele beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, înscrise la fiecare medic de familie pentru care reprezentantul legal încheie contract de furnizare de servicii medicale, în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale.
Listele vor fi raportate pe suport hârtie şi în format electronic în cazul contractelor încheiate de furnizori pentru medicii nou-veniţi şi numai în format electronic pentru medicii care au fost în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în anul precedent. Furnizorii care prezintă la contractare lista/listele numai în format electronic vor depune şi o declaraţie pe propria răspundere privind corectitudinea listei/listelor la momentul încetării termenului de valabilitate a contractului anterior.
Prin corectitudinea listei nu se înţelege validarea calităţii de asigurat de către medicul de familie.
(3) Necesarul de medici de familie cu liste proprii de asiguraţi şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, atât pentru mediul urban, cât şi pentru mediul rural, precum şi numărul minim de asiguraţi şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale de pe listele medicilor de familie din mediul rural, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară între furnizori şi casele de asigurări de sănătate, se stabilesc pe localităţi, de către o comisie paritară, formată din reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate şi ai autorităţilor de sănătate publică, împreună cu reprezentanţii colegiilor teritoriale ale medicilor, cu excepţia cabinetelor medicale care funcţionează în structura sau în coordonarea unor unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie.
(4) În localităţile urbane numărul minim de asiguraţi şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale înscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale, este de 1.000.
(5) Medicilor de familie al căror număr de asiguraţi şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, înscrise pe listele proprii, scade, timp de 6 luni consecutive, sub numărul minim pentru care se poate încheia contractul de furnizare de servicii medicale, în situaţia cabinetelor medicale individuale, li se poate rezilia contractul, în condiţiile legii, iar pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, medicii de familie respectivi pot fi excluşi din contract prin modificarea acestuia, ca urmare a analizării fiecărei situaţii de scădere a numărului minim de asiguraţi şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale de către comisia constituită conform alin. (3). Asiguraţii de pe listele acestora pot opta pentru alţi medici de familie aflaţi în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate.
(6) Numărul minim de asiguraţi şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale de pe listele medicilor de familie care îşi desfăşoară activitatea în cabinete medicale care funcţionează în structura sau în coordonarea unor unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie se stabileşte prin normele proprii de aplicare a prezentului contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale.
ART. 23
(1) Medicul de familie, prin reprezentantul său legal, indiferent de forma de organizare a furnizorului, încheie contract cu o singură casă de asigurări de sănătate, respectiv cu cea în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul cabinetul medical sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, după caz.
(2) Casele de asigurări de sănătate cu care furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale decontează contravaloarea serviciilor acordate asiguraţilor înscrişi, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul.
(3) Pentru realizarea serviciilor adiţionale care necesită dotări speciale, medicii de familie pot încheia contracte cu furnizori de servicii medicale organizaţi conform prevederilor legale în vigoare, în condiţiile prevăzute în norme.
ART. 24
Furnizorii acordă asistenţă medicală potrivit pachetului de servicii medicale de bază, asigură asistenţă medicală pentru situaţii de urgenţă oricărei persoane care are nevoie de aceste servicii, în limita competenţei, asigură asistenţă medicală persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat şi a plăţii contribuţiei la Fond, conform pachetului minimal de servicii medicale, precum şi categoriilor de persoane care se asigură facultativ pentru sănătate, potrivit legii.
ART. 25
(1) Asiguraţii în vârstă de peste 18 ani au dreptul de a efectua un control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în ceea ce priveşte morbiditatea şi mortalitatea.
(2) Pentru asiguraţii care nu sunt în evidenţa medicului de familie cu o boală cronică, controlul medical se poate efectua la solicitarea expresă a asiguratului sau atunci când acesta se prezintă la medicul de familie pentru o afecţiune acută.
Controlul medical se poate efectua şi la solicitarea medicului de familie. Ca urmare a controlului medical medicul de familie va încadra asiguratul într-o grupă de risc şi va consemna acest lucru în fişa medicală.
ART. 26
Cabinetele medicale vor funcţiona cu minimum un asistent medical, indiferent de numărul de asiguraţi înscrişi pe listă.
2. Programul de lucru al furnizorilor de servicii medicale din asistenţa medicală primară
ART. 27
Furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară acordă servicii medicale în cadrul programului de lucru stabilit de către aceştia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 28
(1) Programul de activitate săptămânal al cabinetului medical individual, precum şi al fiecărui medic de familie cu listă proprie de asiguraţi şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale care îşi desfăşoară activitatea în alte forme de organizare ale cabinetelor medicale, organizat în funcţie de condiţiile specifice din zonă, trebuie să asigure în medie pe zi minimum 5 ore la cabinetul medical şi două ore la domiciliul asiguraţilor, conform graficului de vizite la domiciliu. În cabinetele medicale şi/sau în localităţile unde îşi desfăşoară activitatea cel puţin 2 medici de familie, acordarea asistenţei medicale se va asigura atât dimineaţa, cât şi dupăamiaza.
(2) Medicul de familie are obligaţia să afişeze la cabinetul medical numărul de telefon şi adresa centrului de permanenţă care asigură rezolvarea situaţiilor de urgenţă în afara programului de lucru, precum şi programul fiecăruia dintre medicii asociaţi, iar în situaţia în care nu este organizat centru de permanenţă, pentru urgenţe medicale se afişează numărul de telefon la care poate fi apelată substaţia serviciului judeţean de ambulanţă (112), respectiv al celui mai apropiat serviciu de ambulanţă organizat de ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie.
ART. 29
Pentru perioadele de absenţă a medicilor de familie se organizează preluarea activităţii medicale de către un alt medic de familie. Condiţiile de înlocuire se stabilesc prin norme.
3. Medicii de familie nou-veniţi într-o localitate
ART. 30
(1) Medicul de familie nou-venit într-o localitate beneficiază lunar, în baza unei convenţii de furnizare de servicii medicale, similară contractului de furnizare de servicii medicale, încheiată între reprezentantul legal al cabinetului medical şi casa de asigurări de sănătate, pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă considerată necesară pentru întocmirea listelor cu asiguraţii şi persoanele beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale înscrise, de un venit care este format din:
a) o sumă echivalentă cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut, la care se aplică ajustările prevăzute în norme;
b) o sumă necesară pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuieli de personal aferente personalului angajat, cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă, egală cu venitul medicului respectiv, stabilită potrivit lit. a), înmulţit cu 1,5.
(2) Dacă la sfârşitul celor 3 luni medicul de familie nou-venit nu a înscris numărul minim de asiguraţi şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale stabilit conform art. 22 alin. (3) şi (4), casa de asigurări de sănătate încheie contract de furnizare de servicii medicale cu acesta pentru lista pe care şi-a constituit-o până la data încheierii contractului, cu obligaţia din partea medicului de familie nou-venit ca în termen de maximum 3 luni de la data încheierii contractului să înscrie numărul minim de asiguraţi şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale stabilit conform art. 22 alin. (3) şi (4). În caz contrar, contractul încheiat între medicul de familie nou-venit şi casa de asigurări de sănătate va înceta la expirarea celor 3 luni.
ART. 31
Furnizorul care preia un praxis de medicină de familie existent, în condiţiile legii, preia drepturile şi obligaţiile contractuale în aceleaşi condiţii ca şi deţinătorul anterior de praxis, la data preluării acestuia.
4. Obligaţiile furnizorilor de servicii medicale din asistenţa medicală primară şi ale caselor de asigurări de sănătate
ART. 32
În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, pe lângă obligaţiile generale prevăzute la art. 14, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară au următoarele obligaţii:
a) să asigure în cadrul serviciilor furnizate potrivit pachetului de servicii de bază toate activităţile necesare, în limita domeniului de competenţă al asistenţei medicale primare. De asemenea, au obligaţia de a interpreta investigaţiile necesare în stabilirea diagnosticului;
b) să actualizeze lista proprie cuprinzând asiguraţii şi persoanele beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale înscrise ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia, în funcţie de mişcarea lunară a asiguraţilor şi a persoanelor beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, şi să comunice aceste modificări caselor de asigurări de sănătate – această actualizare nu se referă la calitatea de asigurat; să actualizeze lista proprie în funcţie de comunicările transmise de casele de asigurări de sănătate; să comunice caselor de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale prevăzute în pachetul minimal de servicii medicale;
c) să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie odată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestuia. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, dacă părinţii nu au altă opţiune, exprimată în scris, imediat după naşterea copilului;
d) să înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie, la prima consultaţie în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora ori la sesizarea reprezentanţilor din sistemul de asistenţă medicală comunitară;
e) să nu refuze înscrierea pe lista de asiguraţi a copiilor, la solicitarea părinţilor, a aparţinătorilor legali sau la anunţarea de către casa de asigurări de sănătate cu care au încheiat contract de furnizare de servicii medicale ori de către primărie, precum şi la sesizarea reprezentanţilor din sistemul de asistenţă medicală comunitară sau a direcţiilor de protecţie a copilului, pentru copiii aflaţi în dificultate din centrele de plasament sau din familii substitutive;
f) să respecte dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia; în situaţia în care nu se respectă această obligaţie, la sesizarea asiguratului, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul a încheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte să plece, prin eliminarea asiguratului de pe listă;
g) să solicite asiguraţilor, la înscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, conform prevederilor legale in vigoare;
h) să prescrie medicamente cu sau fără contribuţia personală a asiguraţilor şi, după caz, unele materiale sanitare, precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actului medical propriu. Medicul de familie va refuza transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţia personală a asiguraţilor şi, după caz, pentru unele materiale sanitare, precum şi de investigaţii paraclinice care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită conform reglementărilor legale în vigoare, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, iniţiată prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi,
după caz, pentru unele materiale sanitare de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, comunicată numai prin scrisoare medicală, folosind exclusiv formularul tipizat aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi situaţiile în care medicul de familie a prescris medicamente cu şi fără contribuţie personală la recomandarea medicului de medicina muncii, recomandare comunicată prin scrisoare medicală; medicul de familie refuză transcrierea oricăror acte medicale, cum ar fi concedii medicale, bilete de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice, bilete de trimitere pentru consultaţii de specialitate sau internare;
i) să recomande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară ca urmare a scrisorii medicale de la medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate;
j) să întocmească bilet de trimitere către societăţi de turism balnear şi de recuperare, atunci când este cazul, şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze la bilet, în copie, rezultatele investigaţiilor efectuate în regim ambulatoriu, precum şi data la care au fost efectuate, care completează tabloul clinic pentru care se face trimiterea; în situaţia ataşării la biletul de trimitere a rezultatelor investigaţiilor, medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze.
ART. 33
În relaţiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară, pe lângă obligaţiile generale prevăzute la art. 16, casele de asigurări de sănătate au următoarele obligaţii:
a) să valideze sub semnătură, la începutul contractului anual, lista persoanelor asigurate depusă în format electronic de medicii de familie, respectiv lista persoanelor asigurate depusă pe suport hârtie şi în format electronic de medicii de familie nou-veniţi, iar lunar, în vederea actualizării listelor proprii, să comunice în scris şi sub semnătură lista cu persoanele care nu mai îndeplinesc condiţiile de asigurat şi persoanele nou-asigurate intrate pe listă;
b) să facă publice valorile definitive ale punctelor, rezultate în urma regularizării trimestriale, prin afişare atât la sediul caselor de asigurări de sănătate, cât şi pe pagina electronică a acestora, începând cu ziua următoare transmiterii acestora de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, dar nu mai târziu de data de 26 a lunii următoare încheierii trimestrului;
c) să ţină evidenţa distinctă a asiguraţilor de pe listele medicilor de familie cu care au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale, în funcţie de casele de asigurări de sănătate la care aceştia se află în evidenţă. Pentru asiguraţii care se află în evidenţa Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi a Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor şi care sunt înscrişi pe listele medicilor de familie care au contracte cu casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti, confirmarea calităţii de asigurat se face de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi de Casa
Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, pe bază de tabel centralizator transmis lunar, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Pentru asiguraţii care
se află în evidenţa caselor de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti şi care sunt înscrişi pe listele medicilor de familie aflaţi în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, confirmarea calităţii de asigurat se face de către casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti, pe bază de tabel centralizator transmis lunar, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic;
d) să informeze asiguraţii despre dreptul acestora de a efectua controlul medical, prin toate mijloacele de care dispun.
5. Decontarea serviciilor medicale din asistenţa medicală primară
ART. 34
Modalităţile de plată a furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală
primară sunt:
a) tarif pe persoană asigurată – per capita;
b) tarif pe serviciu medical pentru asiguraţi, precum şi pentru persoanele beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale şi ale pachetului facultativ de servicii medicale.
ART. 35
Decontarea serviciilor medicale în asistenţa medicală primară se face prin:
a) plata prin tarif pe persoană asigurată; suma cuvenită se stabileşte în raport cu numărul de puncte, calculat în funcţie de numărul asiguraţilor înscrişi pe lista proprie – conform structurii pe grupe de vârstă, ajustat în condiţiile prevăzute prin norme, numărul de puncte aferent fiecărei grupe de vârstă -, ajustat în funcţie de gradul profesional şi de condiţiile în care se desfăşoară activitatea şi cu valoarea unui punct, stabilite prin norme. Criteriile de încadrare a cabinetelor medicale în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Numărul de puncte acordat pe durata unui an pentru fiecare asigurat corespunde asigurării de către furnizorul de servicii medicale a unor servicii medicale profilactice, curative, de urgenţă şi a unor activităţi de suport. Serviciile medicale care se asigură prin plata per capita şi condiţiile în care acestea se acordă se stabilesc prin norme. Numărul de puncte acordat pe durata unui an în funcţie de numărul de asiguraţi înscrişi pe lista proprie se ajustează gradual, cu excepţia zonelor defavorizate, în condiţiile prevăzute în norme. Valoarea definitivă a punctului este unică pe ţară şi se calculează de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială, conform normelor, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru; această valoare nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată pentru un punct, prevăzută în norme şi asigurată pe durata valabilităţii contractului de furnizare de servicii medicale încheiat. Valoarea minimă garantată pentru un punct per capita în anul 2009 nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct per capita în anul 2008, cu condiţia ca fondul aprobat asistenţei medicale primare în anul 2009 să fie cel puţin egal cu cel aprobat în anul 2008;
b) plata prin tarif pe serviciu medical, stabilit în funcţie de numărul de servicii
medicale şi de valoarea unui punct. Numărul de puncte aferent fiecărui serviciu
medical, modalitatea de calcul al valorii definitive pentru un punct şi nivelul valorii
minime garantate pentru un punct se stabilesc prin norme. Valoarea definitivă a unui
punct este unică pe ţară şi se calculează de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
prin regularizare trimestrială, conform normelor, până la data de 25 a lunii următoare
încheierii fiecărui trimestru. Această valoare nu poate fi mai mică decât valoarea
minimă garantată pentru un punct, prevăzută în norme şi asigurată pe durata
valabilităţii contractului de furnizare de servicii medicale încheiat. Valoarea minimă
garantată pentru un punct pe serviciu în anul 2009 nu poate fi mai mică decât
valoarea minimă garantată a unui punct pe serviciu în anul 2008, cu condiţia ca
fondul aprobat asistenţei medicale primare în anul 2009 să fie cel puţin egal cu cel
aprobat în anul 2008.
ART. 36
Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să deconteze în termen de maximum 20
de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni contravaloarea serviciilor medicale
furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale din
asistenţa medicală primară şi casele de asigurări de sănătate, la valoarea minimă
garantată pentru un punct per capita, respectiv la valoarea minimă garantată pentru un
punct pe serviciu, iar regularizarea trimestrială se face la valoarea definitivă, până la
data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului. Furnizorii vor depune lunar, în
primele 7 zile lucrătoare ale fiecărei luni următoare celei pentru care se face plata,
documentele necesare decontării serviciilor, potrivit normelor.
ART. 37
Raportarea eronată a unor servicii medicale se regularizează conform normelor, la
regularizare avându-se în vedere şi serviciile medicale omise la raportare în
perioadele în care au fost realizate.
6. Sancţiuni, condiţii de reziliere, suspendare şi încetare a contractelor
ART. 38
(1) În cazul în care se constată nerespectarea nejustificată a programului de lucru
prevăzut în contract, precum şi prescrieri nejustificate din punct de vedere medical de
medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor
materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice, precum şi
transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie
personală a asiguratului şi pentru unele materiale sanitare, precum şi de investigaţii
paraclinice care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici, cu
excepţia situaţiilor prevăzute la art. 32 lit. h), se va diminua valoarea minimă
garantată a punctului per capita pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii
pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii, după cum urmează:
a) la prima constatare, cu 2%;
b) la a doua constatare, cu 15%;
c) la a treia constatare, cu 20%.
(2) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 14 lit. b),
g), s) şi art. 32 lit. a) şi g), precum şi nerespectarea termenului de 5 zile lucrătoare
pentru remedierea situaţiilor prevăzute la art. 14 lit. e), f), h), k), o), p), q), u) şi art.
32 lit. b), c), d) şi e), se va diminua valoarea minimă garantată a punctului per capita
pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru medicii de familie la care se
înregistrează aceste situaţii, după cum urmează:
a) la prima constatare, cu 2%;
b) la a doua constatare, cu 15%;
c) la a treia constatare, cu 20%.
(3) Reţinerea sumei conform prevederilor alin. (1) şi (2) se aplică pentru luna în
care a avut loc constatarea, din prima plată ce urmează a fi efectuată, pentru furnizorii
care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Sumele obţinute ca
disponibil în condiţiile alin. (1) şi (2) la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor
folosi la reîntregirea sumei alocate asistenţei medicale primare.
(4) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), casele de asigurări de sănătate ţin
evidenţa distinct pe fiecare medic de familie.
ART. 39
Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o
notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 10 zile
calendaristice de la data constatării situaţiilor prevăzute la art. 18, precum şi în
următoarele situaţii:
a) în cazul în care numărul asiguraţilor şi al persoanelor beneficiare ale pachetului
minimal înscrise la un medic de familie scade timp de 6 luni consecutiv sub numărul
minim stabilit conform art. 22 alin. (3) şi (4);
b) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori în cursul unui an a măsurilor
prevăzute la art. 38 alin. (1) şi (2) pentru fiecare situaţie;
c) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 32 lit. f) şi i).
ART. 40
Contractul de furnizare de servicii medicale încetează la data la care a intervenit
una dintre situaţiile prevăzute la art. 19, precum şi în următoarele situaţii:
a) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;
b) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de
membru al Colegiului Medicilor din România.
ART. 41
Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă la data la care a intervenit
una dintre situaţiile prevăzute la art. 20, precum şi de la data la care medicul titular al
cabinetului medical individual este suspendat din calitatea de membru al Colegiului
Medicilor din România sau este suspendat din exerciţiul profesiei; pentru celelalte
forme de organizare a cabinetelor medicale suspendarea se va aplica corespunzător
numai medicului, aflat în contract, care se află în această situaţie.
SECŢIUNEA a 7-a
Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice,
paraclinice, asistenţa medicală stomatologică şi asistenţa medicală ambulatorie de
recuperare-reabilitare a sănătăţii – condiţii specifice
1. Condiţii de eligibilitate a furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală
ambulatorie de specialitate
ART. 42
Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate se asigură de medici de specialitate,
medici dentişti şi dentişti, împreună cu alt personal de specialitate medico-sanitar şi
alte categorii de personal şi cu personalul sanitar din serviciile conexe actului
medical, şi se acordă prin:
a) cabinete medicale, inclusiv cabinete medicale de recuperare, medicină fizică şi
balneologie, organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, autorizate şi evaluate potrivit dispoziţiilor
legale în vigoare;
b) unităţi sanitare ambulatorii de specialitate, autorizate şi evaluate potrivit
dispoziţiilor legale în vigoare, aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea
sanitară proprie;
c) ambulatorii de specialitate şi ambulatorii integrate din structura spitalelor
autorizate şi evaluate, inclusiv ale celor din reţeaua ministerelor şi instituţiilor
centrale din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii
judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor;
d) societăţi de turism balnear şi de recuperare, constituite conform Legii nr.
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale
de turism balnear şi de recuperare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
143/2003, autorizate şi evaluate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
e) laboratoare medicale de radiologie şi imagistică medicală, de analize medicale,
explorări funcţionale, autorizate şi evaluate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
f) centre de diagnostic şi tratament şi centre medicale – unităţi medicale cu
personalitate juridică, autorizate şi evaluate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
ART. 43
(1) Furnizorii de servicii medicale de specialitate încheie contracte cu casele de
asigurări de sănătate pentru specialităţile clinice, în baza specialităţilor confirmate
prin ordin al ministrului sănătăţii publice. În situaţia în care un medic are mai multe
specialităţi clinice confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii publice, acesta îşi
poate desfăşura activitatea în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurări
de sănătate, putând acorda şi raporta servicii medicale aferente specialităţilor
respective, în condiţiile în care cabinetul medical este înregistrat în registrul unic al
cabinetelor pentru aceste specialităţi. Cabinetele de planificare familială, altele decât
cele din structura spitalelor, cabinetele medicale în care îşi desfăşoară activitatea
medicii care au obţinut competenţă/atestat de studii complementare de acupunctură,
fitoterapie, homeopatie, care sunt certificaţi de Ministerul Sănătăţii Publice şi
lucrează exclusiv în aceste activităţi, încheie contracte cu casele de asigurări de
sănătate în baza competenţelor/atestatelor de studii complementare de mai sus.
Cabinetele medicale de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici
cu specialitatea obstetrică-ginecologie, care se află în structura spitalului ca unităţi
fără personalitate juridică, pot încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate
pentru furnizare de servicii de planificare familială. Furnizorii de servicii de medicină
dentară încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de
servicii de medicină dentară, în condiţiile stabilite prin norme.
(2) Numărul necesar de medici de specialitate şi numărul de norme necesare pentru
fiecare specialitate clinică şi pentru medicina dentară, pe judeţe, pentru care se
încheie contractul se stabilesc de către o comisie formată din reprezentanţi ai caselor
de asigurări de sănătate, ai autorităţilor de sănătate publică judeţene, respectiv ai
direcţiilor medicale ori ai structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu
reţea sanitară proprie şi ai reprezentanţilor colegiilor teritoriale ale medicilor şi ai
colegiilor teritoriale ale medicilor dentişti. Prin normă se înţelege un program de
lucru de 7 ore pe zi şi, respectiv, de 35 de ore pe săptămână.
(3) Numărul de puncte estimat pentru serviciile medicale ce pot fi efectuate de
medici pentru specialităţile clinice, stabilit în condiţiile alin. (2), se are în vedere la
calculul valorii minime garantate pentru un punct în asistenţa medicală ambulatorie
de specialitate pentru specialităţile clinice.
(4) Serviciile publice conexe actului medical, furnizate în cabinetele de liberă
practică organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind
organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice
conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001, se
contractează de titularii acestor cabinete cu furnizorii de servicii medicale ambulatorii
de specialitate.
(5) Furnizorii de servicii medicale pentru specialităţile paraclinice încheie
contracte cu casele de asigurări de sănătate în baza specialităţii obţinute şi confirmate
prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
(6) Furnizorii de servicii de medicină dentară pot contracta cu casa de asigurări de
sănătate servicii medicale paraclinice de radiologie – radiografii retroalveolare şi
panoramice, din fondul alocat serviciilor medicale paraclinice, încheind în acest sens
un act adiţional la contractul de furnizare de servicii de medicină dentară, în
condiţiile stabilite prin norme.
ART. 44
(1) Contractul de furnizare de servicii medicale dintre furnizorii de servicii
medicale de specialitate prevăzuţi la art. 42 şi casa de asigurări de sănătate se încheie
în baza documentelor prevăzute la art. 13; în cazul furnizorilor de servicii medicale
paraclinice, la contract se ataşează şi documentele necesare pentru încadrarea
acestora în criteriile de selecţie conform condiţiilor stabilite prin norme.
(2) Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale clinice şi de medicină
dentară încheie un singur contract cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază
administrativ-teritorială îşi are sediul furnizorul de servicii medicale sau cu Casa
Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi
Autorităţii Judecătoreşti, respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului
Transporturilor. Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de
recuperare-reabilitare încheie un singur contract cu casa de asigurări de sănătate în a
cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul, filiale sau puncte de lucru furnizorul
de servicii medicale sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,
Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, respectiv cu Casa Asigurărilor de
Sănătate a Ministerului Transporturilor. Reprezentantul legal al furnizorului de
servicii medicale paraclinice încheie un singur contract cu casa de asigurări de
sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul, filiale sau puncte de
lucru furnizorul de servicii medicale paraclinice şi/sau cu Casa Asigurărilor de
Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti,
respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. Furnizorii
de servicii medicale paraclinice pot încheia contracte şi cu alte case de asigurări de
sănătate, în condiţiile prevăzute la alin. (4). Prin punct de lucru nu se înţelege punct
extern de recoltare, prin urmare casele de asigurări de sănătate nu încheie contracte
distincte cu punctele externe de recoltare ale furnizorilor de servicii medicale
paraclinice.
25
(3) Casele de asigurări de sănătate cu care furnizorii de servicii medicale în
asistenţa medicală ambulatorie de specialitate au încheiat contracte de furnizare de
servicii medicale decontează contravaloarea serviciilor acordate asiguraţilor,
indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul.
Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale
paraclinice cu care au încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale acordate
asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă
asiguratul, cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în
relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativteritorială
îşi desfăşoară activitatea sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării,
Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, respectiv cu Casa
Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, iar furnizorul de servicii
medicale paraclinice să se afle în relaţie contractuală cu oricare dintre casele de
asigurări de sănătate enumerate anterior.
(4) În situaţia în care în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de
sănătate nu există furnizori, inclusiv furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu Casa
Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi
Autorităţii Judecătoreşti, respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului
Transporturilor, care să efectueze unele servicii medicale paraclinice cuprinse în
pachetul de servicii medicale de bază, casa de asigurări de sănătate poate încheia
contract cu furnizori din alte judeţe, respectiv din municipiul Bucureşti. În acest sens
fiecare casă de asigurări de sănătate va prezenta spre avizare la Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate o listă a acestor servicii. Contractele încheiate de casele de
asigurări de sănătate cu furnizori din alte judeţe, respectiv din municipiul Bucureşti
vor înceta sau se vor modifica corespunzător pentru acele servicii medicale
paraclinice din lista avizată pentru care casele de asigurări de sănătate încheie ulterior
contracte cu furnizori din raza lor administrativ-teritorială sau dacă în raza
administrativ-teritorială a acestora există furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu
Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi
Autorităţii Judecătoreşti, respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului
Transporturilor care furnizează serviciile medicale paraclinice respective.
(5) Fiecare medic de specialitate din specialităţile clinice şi dentare care acordă
servicii medicale de specialitate într-o unitate sanitară ambulatorie de specialitate,
organizată conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, îşi desfăşoară activitatea în baza unui singur contract
încheiat cu casa de asigurări de sănătate, cu posibilitatea, pentru specialităţile clinice,
de a-şi majora programul de activitate în condiţiile prevăzute la art. 47 alin. (2).
ART. 45
În cadrul asistenţei medicale ambulatorii de specialitate se acordă servicii medicale
de specialitate, în condiţiile prevăzute în norme.
ART. 46
Reprezentantul legal al cabinetului medical organizat conform Ordonanţei
Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poate
angaja medici, medici dentişti, dentişti, personal de specialitate medico-sanitar şi alte
categorii de personal, în condiţiile prevăzute de aceeaşi ordonanţă, achitând lunar
toate obligaţiile prevăzute de lege pentru personalul angajat. În situaţia în care
26
volumul de activitate al cabinetului medical conduce la un program de lucru
săptămânal de minimum 35 de ore al medicului/medicilor de specialitate, încadrarea
personalului mediu sanitar este obligatorie.
2. Programul de lucru al furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală
ambulatorie de specialitate
ART. 47
(1) Cabinetele medicale de specialitate din specialităţile clinice, indiferent de
forma de organizare, îşi stabilesc programul de activitate zilnic, astfel încât să asigure
accesul asiguraţilor pe o durată de minimum 35 de ore pe săptămână, repartizarea
acestuia pe zile fiind stabilită prin negociere cu casele de asigurări de sănătate.
(2) În situaţia în care necesarul de servicii medicale de o anumită specialitate
presupune prelungirea programului de lucru, medicii pot acorda servicii medicale în
cadrul unui program majorat cu maximum 17,5 ore pe săptămână pentru fiecare
medic. În situaţia în care programul nu acoperă volumul de servicii medicale
necesare, se întocmesc liste de prioritate pentru asiguraţi.
(3) Cabinetele de medicină dentară şi laboratoarele medicale îşi vor stabili
programul de activitate în funcţie de volumul serviciilor de medicină dentară şi al
serviciilor medicale paraclinice contractate. Medicii de specialitate din specialităţile
paraclinice îşi pot desfăşura activitatea la unul sau mai mulţi furnizori aflaţi în relaţie
contractuală cu casa/casele de asigurări de sănătate, cu îndeplinirea cumulativă a
următoarelor condiţii:
a) furnizorii la care îşi desfăşoară activitatea să se afle în raza administrativteritorială
a aceleiaşi case de asigurări de sănătate sau în raze administrativ-teritoriale
ale caselor de asigurări de sănătate învecinate;
b) programul de lucru al medicului respectiv cuprins în contractele încheiate cu
casa/casele de asigurări de sănătate nu trebuie să depăşească 52,5 ore/săptămână.
(4) Serviciile medicale din specialităţile clinice şi de medicină dentară se acordă
conform programărilor, excepţie făcând situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală.
(5) Medicul de specialitate care are contract individual de muncă cu normă
întreagă sau, după caz, integrare clinică într-o secţie a unui spital aflat în relaţie
contractuală cu o casă de asigurări de sănătate poate acorda servicii medicale
ambulatorii de specialitate într-un cabinet medical organizat conform Ordonanţei
Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în
cadrul unui program de activitate stabilit în afara celui din spital şi care, pentru
specialităţile clinice, să nu depăşească maximum 17,5 ore pe săptămână. În situaţia în
care medicul de specialitate din spital are contract individual de muncă cu timp
parţial, acesta poate acorda servicii medicale ambulatorii de specialitate în cadrul
unui program de activitate stabilit în afara celui din spital şi care, pentru specialităţile
clinice, poate fi de până la 35 de ore pe săptămână.
3. Drepturile şi obligaţiile furnizorilor, precum şi obligaţiile caselor de asigurări de
sănătate
27
ART. 48
(1) În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, pe lângă obligaţiile
generale prevăzute la art. 14, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală
ambulatorie de specialitate sunt obligaţi:
a) să acorde servicii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate asiguraţilor
numai pe baza biletului de trimitere, a scrisorii medicale şi a biletului de ieşire din
spital, după caz, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate care permit
prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, a
serviciilor de medicină dentară şi planificare familială. Lista cuprinzând afecţiunile
confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din unităţile
ambulatorii care acordă asistenţă medicală de specialitate pentru specialităţile clinice
se stabileşte prin norme. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii
Europene/din Spaţiul Economic European, titulari ai cardului european de asigurări
sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza
Regulamentului CEE 1.408/1971, furnizorii de servicii medicale în asistenţa
ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii
medicale în ambulatoriu, cu excepţia serviciilor medicale de recuperare-reabilitare şi
a investigaţiilor medicale paraclinice;
b) să informeze medicul de familie, prin scrisoare medicală expediată direct sau
prin intermediul asiguratului, cu privire la diagnosticul şi tratamentele efectuate şi
recomandate; să finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea prescripţiei
medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, pentru
unele materiale sanitare, a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice,
eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, atunci când
concluziile examenului medical impun acest lucru; scrisoarea medicală va fi un
document tipizat, va conţine obligatoriu numărul contractului încheiat cu casa de
asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale şi va putea fi folosită
numai de către medicii unităţilor medicale aflate în relaţii contractuale cu o casă de
asigurări de sănătate;
c) să transmită rezultatul investigaţiilor paraclinice medicului de familie care a
făcut recomandarea şi la care este înscris asiguratul sau medicului de specialitate din
ambulatoriu care a făcut recomandarea investigaţiilor medicale paraclinice, acesta
având obligaţia de a transmite rezultatele investigaţiilor medicale paraclinice, prin
scrisoare medicală, medicului de familie pe lista căruia este înscris asiguratul, în
cazul furnizorului de servicii medicale paraclinice; transmiterea rezultatelor se poate
face şi prin intermediul asiguratului;
d) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dacă
este cazul;
e) să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, unele
materiale sanitare, în tratamentul ambulatoriu, şi să facă recomandări pentru
investigaţii medicale paraclinice, conform reglementărilor legale în vigoare, pentru
cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform contractului încheiat;
f) să utilizeze reactivi care au declaraţii de conformitate CE emise de producători şi
să practice o evidenţă de gestiune cantitativ-valorică corectă şi la zi pentru reactivi la
nivelul furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice – analize medicale de
laborator;
28
g) să calibreze şi să spele aparatele din laboratoarele de investigaţii medicale
paraclinice – analize medicale de laborator conform specificaţiilor tehnice din cărţile
tehnice ale acestora;
h) să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate ca parte componentă a
criteriilor de selecţie, în condiţiile prevăzute în norme – pentru furnizorii de
investigaţii medicale paraclinice.
(2) În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii
medicale paraclinice sunt obligaţi:
a) să efectueze investigaţiile medicale paraclinice numai în baza biletului de
trimitere, cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie
contractuală cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială
îşi desfăşoară activitatea sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii
Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, respectiv cu Casa
Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, iar furnizorul de servicii
medicale paraclinice să se afle în relaţie contractuală cu oricare dintre casele de
asigurări de sănătate enumerate anterior;
b) să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care
acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare; în situaţia în care
biletele de trimitere nu sunt completate cu datele obligatorii pe care acestea trebuie să
le cuprindă, furnizorii de servicii medicale paraclinice au dreptul să refuze efectuarea
investigaţiilor paraclinice recomandate prin biletele de trimitere respective.
ART. 49
În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii
medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pot să încaseze de la
asiguraţi:
a) contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situaţiile
programabile, dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective;
b) coplata pentru servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie, conform
prevederilor legale în vigoare;
c) cota de contribuţie personală a asiguraţilor pentru unele servicii medicale, în
condiţiile prevăzute în norme;
d) contravaloarea serviciilor medicale care nu sunt decontate din bugetul Fondului,
conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 50
(1) În relaţiile cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie
de specialitate, pe lângă obligaţiile generale prevăzute la art. 16, casele de asigurări
de sănătate sunt obligate:
a) să facă publică valoarea definitivă a punctului, rezultată în urma regularizării
trimestriale, prin afişare atât la sediul caselor de asigurări de sănătate, cât şi pe pagina
electronică a acestora, începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate;
b) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie
contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie
contractuală cu casa de asigurări de sănătate;
29
c) să nu deconteze contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice dacă biletele
de trimitere în baza cărora acestea au fost efectuate nu conţin datele obligatorii
privind prescrierea acestora.
(2) Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale
şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului
Transporturilor sunt obligate să încheie contracte cu cel puţin un furnizor de servicii
medicale paraclinice în localităţile/zonele în care acestea au contracte încheiate cu
furnizori de servicii medicale, astfel încât să se asigure accesul asiguraţilor la servicii
medicale paraclinice.
4. Decontarea serviciilor medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate
ART. 51
Modalitatea de plată a furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală
ambulatorie de specialitate este tariful pe serviciu medical, exprimat în puncte sau lei.
ART. 52
(1) Decontarea serviciilor medicale în asistenţa medicală ambulatorie de
specialitate se face prin:
a) plata prin tarif pe serviciu medical, exprimat în puncte, pentru specialităţile
clinice, stabilită în funcţie de numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical,
ajustat în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea, de gradul profesional
al medicilor şi de valoarea unui punct, stabilită în condiţiile prevăzute în norme.
Numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical şi condiţiile de acordare a
serviciilor medicale se stabilesc în norme. Criteriile de încadrare a cabinetelor
medicale în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea se aprobă prin ordin
al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate. Valoarea definitivă a punctului este unică pe ţară, se calculează de Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială, conform normelor,
până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, şi nu poate fi mai
mică decât valoarea minimă garantată pentru un punct stabilită în norme;
b) plata prin tarif pe serviciu medical, exprimat în lei, pentru serviciile medicale
acordate în specialităţile paraclinice şi de medicină dentară. Suma cuvenită se
stabileşte în funcţie de numărul de servicii medicale şi de tarifele aferente acestora.
Tarifele serviciilor medicale şi condiţiile în care acestea se acordă sunt prevăzute în
norme. Suma contractată de medicii dentişti pe an se defalchează lunar şi se
regularizează trimestrial;
c) plata prin tarif pe serviciu medical, exprimat în lei, stabilit prin norme, pentru
serviciile medicale de recuperare-reabilitare. Contravaloarea acestor servicii se
suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare. Serviciile medicale de
recuperare acordate în unităţile ambulatorii în care îşi desfăşoară activitatea medici
angajaţi într-o unitate sanitară şi în cabinetele medicale de specialitate din structura
unităţilor sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor din sistemul de apărare,
ordine publică, siguranţă naţională şi al autorităţii judecătoreşti, pentru care
cheltuielile materiale se suportă de către unităţile în structura cărora funcţionează, se
decontează de casele de asigurări de sănătate la tarife diminuate, potrivit condiţiilor
stabilite prin norme.


(2) Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale ambulatorii de
specialitate, în condiţiile stabilite prin norme, numai pe bază de scrisoare medicală
sau bilet de ieşire din spital, după caz, eliberate de medicii din spital în situaţia în care
este necesar un tratament ambulatoriu înainte de internarea în spital sau atunci când
este necesar un astfel de tratament după externare sau pe baza biletelor de trimitere,
eliberate de:
a) medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate;
medicii de specialitate din unităţile ambulatorii prevăzute la art. 42, în condiţiile alin.
(6);
b) medicii din cabinetele medicale şcolare/studenţeşti pentru elevi, respectiv
studenţi, dacă nu sunt înscrişi pe lista unui medic de familie sau în situaţia în care
cabinetul medicului de familie nu se află în aceeaşi localitate cu unitatea de
învăţământ respectivă;
c) medicii din cabinetele medicale de unitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor
cu reţea sanitară proprie din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale,
pentru asiguraţii care nu sunt înscrişi în lista unui medic de familie;
d) medicii care acordă asistenţă medicală din instituţiile aflate în coordonarea
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, în situaţia în care persoanele
instituţionalizate nu sunt incluse pe lista unui medic de familie;
e) medicii care acordă asistenţă medicală din serviciile publice specializate sau
organisme private autorizate pentru copiii încredinţaţi ori daţi în plasament, dacă nu
sunt înscrişi pe lista unui medic de familie;
f) medicii care acordă asistenţă medicală din alte instituţii de ocrotire socială, dacă
persoanele instituţionalizate nu sunt înscrise pe lista unui medic de familie;
g) medicii dentişti şi dentiştii din cabinetele stomatologice şcolare şi studenţeşti
pentru elevi, respectiv studenţi;
h) medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate
mintală, respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi, cabinete de planificare
familială, cabinete medicale de boli infecţioase, cabinete de medicină dentară care nu
se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, care se află în structura
spitalului ca unităţi fără personalitate juridică;
i) medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate.
Fac excepţie urgenţele şi afecţiunile confirmate care permit prezentarea direct la
medicul de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, serviciile de
medicină dentară şi planificare familială, situaţie în care medicii de specialitate vor
solicita persoanelor respective documentele justificative care atestă calitatea de
asigurat. În cazul urgenţelor se vor solicita documentele justificative care atestă
calitatea de asigurat numai în situaţia în care sunt acordate servicii din pachetul de
servicii de bază. Pentru situaţiile prevăzute la lit. b), d), e) şi f), casele de asigurări de
sănătate încheie convenţii cu medicii respectivi, în vederea recunoaşterii biletelor de
trimitere eliberate de către aceştia pentru serviciile medicale clinice. Pentru situaţia
prevăzută la lit. g), casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu medicii
respectivi, în vederea recunoaşterii biletelor de trimitere eliberate de către aceştia
pentru investigaţii medicale de radiologie-radiografie dentară retroalveolară şi
panoramică şi pentru specialităţile clinice, dacă este necesară rezolvarea cazului din
31
punct de vedere orodentar. Pentru situaţia prevăzută la lit. h), casele de asigurări de
sănătate încheie convenţii cu medicii respectivi, în vederea recunoaşterii biletelor de
trimitere eliberate de către aceştia atât pentru serviciile medicale clinice, cât şi pentru
serviciile medicale paraclinice. Medicii prevăzuţi la lit. b), d), e), f), g) şi h) încheie,
direct sau prin reprezentant legal, după caz, convenţie cu o singură casă de asigurări
de sănătate, respectiv cu cea în a cărei rază administrativ-teritorială se află
cabinetul/unitatea în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.
(3) Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale de recuperarereabilitare,
în condiţiile stabilite prin norme, numai pe baza biletelor de trimitere
eliberate de medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatoriu sau medicii de
specialitate din spital, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.
(4) Recomandările pentru tratament de recuperare în staţiunile balneoclimatice se
fac de către medicii de familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriu şi
medicii din spital, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate,
pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul de recuperare-reabilitare.
(5) Recomandările pentru tratament de recuperare în staţiunile balneoclimatice se
întocmesc în două exemplare, astfel încât un exemplar să fie prezentat de către
asigurat furnizorului de servicii de recuperare-reabilitare.
(6) Trimiterea asiguratului de către un medic de specialitate aflat în relaţii
contractuale cu casele de asigurări de sănătate către un alt medic de specialitate din
ambulatoriu aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate se face pe
baza biletului de trimitere numai în situaţia în care asiguratul a beneficiat de serviciile
medicale de specialitate din partea medicului respectiv.
ART. 53
Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să deconteze lunar, în termen de
maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni, contravaloarea
serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii
medicale ambulatorii şi casele de asigurări de sănătate, pe baza documentelor
prezentate de furnizori în primele 7 zile lucrătoare ale lunii următoare lunii pentru
care se face plata. Pentru serviciile medicale clinice decontarea lunară se face la
valoarea minimă garantată pentru un punct, unică pe ţară şi prevăzută în norme, iar
regularizarea trimestrială, la valoarea definitivă, până la data de 30 a lunii următoare
încheierii trimestrului, pe baza documentelor prezentate de furnizori în primele 7 zile
lucrătoare ale lunii următoare trimestrului pentru care se face plata, potrivit normelor.
Valoarea definitivă a unui punct nu poate fi mai mică decât valoarea minimă
garantată pentru un punct, prevăzută în norme şi asigurată pe durata valabilităţii
contractului de furnizare de servicii medicale încheiat.
ART. 54
Raportarea eronată a unor servicii medicale clinice pentru care plata se face prin
tarif pe serviciu medical exprimat în puncte se regularizează conform normelor; la
regularizare se au în vedere şi serviciile medicale omise la raportare în perioadele în
care au fost realizate.
5. Sancţiuni, condiţii de reziliere, suspendare şi încetare a contractului de furnizare
de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate
ART. 55
32
(1) În cazul în care se constată nerespectarea nejustificată a programului de lucru
stabilit, se va diminua valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au
înregistrat aceste situaţii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice la
care se înregistrează aceste situaţii sau, după caz, se va diminua contravaloarea
serviciilor de medicină dentară, paraclinice sau de recuperare-reabilitare aferente lunii
în care s-au înregistrat aceste situaţii, după cum urmează:
a) la prima constatare, cu 2%;
b) la a doua constatare, cu 15%;
c) la a treia constatare, cu 20%.
În cazul în care persoanele împuternicite de casele de asigurări de sănătate constată
prescrieri nejustificate, din punct de vedere medical, de medicamente cu sau fără
contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau
recomandări de investigaţii paraclinice nejustificate din punct de vedere medical,
precum şi completarea scrisorii medicale într-o altă formă decât cea prevăzută prin
ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate şi neeliberarea prescripţiei medicale ca urmare a actului
medical propriu, pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea
medicală, se va diminua valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care sau
înregistrat aceste situaţii pentru medicii la care se înregistrează această situaţie sau,
după caz, se va diminua contravaloarea serviciilor de medicină dentară sau de
recuperare-reabilitare aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii, conform
prevederilor lit. a), b) şi c), pentru fiecare dintre aceste situaţii.
(2) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 14 lit. b),
g), s) şi art. 48 alin. (1) lit. d) şi nerespectarea termenului de 5 zile lucrătoare pentru
remedierea situaţiilor prevăzute la art. 14 lit. e), f), h), k), o), p), q) şi u), se va
diminua valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat
aceste situaţii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice la care se
înregistrează aceste situaţii sau, după caz, se va diminua contravaloarea serviciilor de
medicină dentară, paraclinice sau de recuperare-reabilitare aferente lunii în care s-au
înregistrat aceste situaţii, după cum urmează:
a) la prima constatare, cu 2%;
b) la a doua constatare, cu 15%;
c) la a treia constatare, cu 20%.
(3) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. (1) şi (2) se aplică pentru luna în
care a avut loc constatarea, din prima plată ce urmează a fi efectuată pentru furnizorii
care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Sumele obţinute ca
disponibil din aceste diminuări, în condiţiile alin. (1) şi (2), la nivelul caselor de
asigurări de sănătate se vor folosi la reîntregirea sumelor alocate cu destinaţie iniţială.
(4) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), casele de asigurări de sănătate ţin
evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor, după caz.
ART. 56
Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de
specialitate se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de
sănătate, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data constatării situaţiilor
prevăzute la art. 18, precum şi:
33
a) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 44 alin. (5) şi art. 48 alin. (1)
lit. a), b), c), f), g) şi h);
b) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. 55
alin. (1) şi (2), pentru fiecare situaţie, precum şi pentru obligaţia prevăzută la art. 48
alin. (1) lit. e); pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale,
puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) în raza
administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate, pentru care au încheiat
contract cu aceasta, odată cu prima constatare după aplicarea la nivelul furnizorului a
măsurilor prevăzute la art. 55 alin. (1) de câte 3 ori pe an pentru nerespectarea
programului de lucru de către fiecare filială, respectiv punct de lucru din structura
furnizorului; dacă la nivelul furnizorului de servicii medicale paraclinice se aplică de
3 ori în cursul unui an măsurile prevăzute la art. 55 alin. (1) pentru nerespectarea
programului de lucru de către aceeaşi filială sau de către acelaşi punct de lucru din
structura sa, la a patra constatare rezilierea contractului operează numai pentru filiala,
respectiv numai pentru punctul de lucru la care se înregistrează aceste situaţii şi se
modifică corespunzător contractul.
ART. 57
Contractul de furnizare de servicii medicale încetează la data la care a intervenit
una dintre situaţiile prevăzute la art. 19, precum şi în următoarele situaţii:
a) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;
b) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de
membru al Colegiului Medicilor din România sau, după caz, al Colegiului Medicilor
Dentişti din România.
ART. 58
Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă la data la care a intervenit
una dintre situaţiile prevăzute la art. 20, precum şi de la data la care medicul titular al
cabinetului medical individual este suspendat din calitatea de membru al Colegiului
Medicilor din România/Colegiului Medicilor Dentişti din România sau este suspendat
din exerciţiul profesiei; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale,
precum şi pentru unităţile sanitare ambulatorii, centrele de diagnostic şi tratament,
centrele medicale şi pentru laboratoarele aflate în relaţii contractuale cu casele de
asigurări de sănătate, suspendarea se va aplica corespunzător numai medicului, aflat
în contract, care se află în această situaţie.
ART. 59
(1) Alte situaţii ce determină rezilierea, suspendarea sau încetarea contractului
numai pentru filiala/punctul de lucru, respectiv filialele/punctele de lucru ale
furnizorilor de servicii medicale paraclinice la care se înregistrează aceste situaţii,
prin excluderea/suspendarea lor din contract şi modificarea corespunzătoare a
contractului, sunt prevăzute în norme.
(2) În situaţia în care prin filialele/punctele de lucru excluse din contractele
încheiate între furnizorii de servicii medicale paraclinice şi casele de asigurări de
sănătate continuă să se acorde servicii medicale paraclinice în sistemul asigurărilor
sociale de sănătate, casele de asigurări de sănătate vor rezilia contractele încheiate cu
furnizorii respectivi pentru toate filialele/punctele de lucru cuprinse în aceste
contracte.
34
SECŢIUNEA a 8-a
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
1. Condiţii de eligibilitate în asistenţa medicală spitalicească
ART. 60
(1) Asistenţa medicală spitalicească se acordă în unităţi sanitare cu paturi,
autorizate şi evaluate conform legii.
(2) Casele de asigurări de sănătate încheie contracte cu spitalele numai pentru
secţiile care au încadrarea cu personal medical de specialitate şi dotarea tehnică
necesară acordării serviciilor medicale contractate în conformitate cu actele
normative elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice.
(3) Asistenţa medicală spitalicească se acordă în regim de:
a) spitalizare continuă;
b) spitalizare de zi.
(4) Asistenţa medicală spitalicească se asigură cu respectarea următoarelor criterii
de internare:
a) naştere, urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa
pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
c) tratamentul nu poate fi aplicat în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii,
pacientul este nedeplasabil, necesită izolare sau internare obligatorie pentru bolnavii
psihic prevăzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi în cazurile dispuse prin
ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale;
d) alte situaţii bine justificate de către medicul care face internarea şi avizate de
medicul şef de secţie.
(5) Contractele de furnizare de servicii medicale dintre unităţile sanitare cu paturi
şi casele de asigurări de sănătate se încheie în baza documentelor prevăzute la art. 13,
precum şi a:
a) listei de servicii medicale care nu pot fi efectuate în ambulatoriu şi impun
internarea;
b) listei materialelor sanitare şi a denumirilor comune internaţionale (DCI) utilizate
pe perioada spitalizării, menţionându-se care DCI-uri pot fi recomandate pacienţilor
internaţi, care dintre acestea pot fi prescrise de orice medic din spitalul respectiv şi
care DCI-uri pot fi prescrise cu aprobarea medicului şef de secţie sau cu aprobarea
consiliului medical. Lista materialelor sanitare şi a DCI-urilor prezentată de spitale la
încheierea contractului cuprinde lista DCI-urilor specifice tratamentului spitalicesc şi
DCI-urile din lista prevăzută la art. 94 alin. (1) pentru asigurarea continuităţii
tratamentului în ambulatoriu şi are ca scop asigurarea tratamentului pacienţilor
internaţi şi monitorizarea consumului de medicamente pentru întocmirea decontului
de cheltuieli ce se eliberează pacientului;
c) structurii organizatorice aprobate sau avizate, după caz, de către Ministerul
Sănătăţii Publice.
ART. 61
Reprezentantul legal încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti
cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul
sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale
35
şi Autorităţii Judecătoreşti, respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului
Transporturilor. Spitalele din reţeaua apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi
autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor încheie contracte
de furnizare de servicii medicale spitaliceşti numai cu Casa Asigurărilor de Sănătate a
Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, respectiv
cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, avându-se în vedere
la contractare şi decontare activitatea medicală acordată asiguraţilor, indiferent de
casa de asigurări de sănătate la care sunt luaţi în evidenţă.
ART. 62
(1) Serviciile medicale spitaliceşti sunt preventive, curative, de recuperare şi
paliative şi cuprind:
a) consultaţii;
b) investigaţii;
c) stabilirea diagnosticului;
d) tratamente medicale şi/sau chirurgicale;
e) îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale,
cazare şi masă.
(2) În unităţile sanitare ambulatorii autorizate de Ministerul Sănătăţii Publice se pot
acorda în regim ambulatoriu servicii medicale de tip spitalicesc – spitalizare de zi
pentru asiguraţii care nu necesită internare continuă, suportate din fondurile aferente
asistenţei medicale spitaliceşti, prin tarif pe serviciu medical stabilit prin norme şi în
condiţiile prevăzute în norme.
ART. 63
(1) Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza recomandării de
internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unităţile
sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare, aflate în relaţii contractuale
cu casele de asigurări de sănătate, a medicilor din unităţile de asistenţă medicosocială,
a medicilor din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, precum şi a medicilor care îşi desfăşoară
activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de
sănătate mintală şi staţionar de zi, cabinete de planificare familială, cabinete medicale
de boli infecţioase, cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală
cu casele de asigurări de sănătate, care se află în structura spitalelor ca unităţi fără
personalitate juridică. Casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu unităţile
medico-sociale, cu spitalele pentru dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală,
respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi, cabinete de planificare
familială, cabinete medicale de boli infecţioase, cabinete de medicină dentară care nu
se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care se află în
structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, în vederea recunoaşterii
biletelor de trimitere eliberate de către medicii care îşi desfăşoară activitatea în aceste
unităţi.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) urgenţele medico-chirurgicale şi bolile
cu potenţial endemo-epidemic, care necesită izolare şi tratament, şi internările
obligatorii pentru bolnavii psihic prevăzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal,
precum şi cele dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau al
urmăririi penale.
36
ART. 64
(1) Modalităţile de contractare de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor
medicale se stabilesc prin norme.
(2) Valoarea totală contractată de casele de asigurări de sănătate cu spitalele se
constituie din următoarele sume, după caz:
a) suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de
tarif pe caz rezolvat – sistem DRG sau tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităţi,
finanţată din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească;
b) suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de
tarif/zi de spitalizare pentru spitalele/secţiile care nu se încadrează în prevederile lit.
a), finanţată din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească;
c) suma aferentă Programului naţional cu scop curativ pentru medicamente şi
materiale sanitare specifice, finanţată din fondul alocat pentru programele naţionale
cu scop curativ, care face obiectul unui contract distinct;
d) suma pentru serviciile de supleere renală, inclusiv medicamente şi materiale
sanitare specifice, transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la
domiciliul pacienţilor, transportul lunar al medicamentelor şi al materialelor sanitare
specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor, acordate în cadrul Programului
naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică din
cadrul Programului naţional cu scop curativ, care face obiectul unui contract distinct;
e) sume pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în
oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, care se află în structura
spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi în cabinetele de specialitate
integrate ale spitalului, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de
specialitate, pentru specialităţile clinice;
f) sume pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, în condiţiile
stabilite prin norme, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti;
g) sume pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate în regim de
spitalizare de zi, finanţate din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească, în
condiţiile prevăzute prin norme, a căror plată se face prin tarif pe serviciu
medical/tarif pe caz rezolvat pentru serviciile medicale acordate în regim de
spitalizare de zi în camera de gardă a spitalului;
(3) Cheltuielile ocazionate de activităţile desfăşurate în camera de gardă din cadrul
spitalelor, pentru cazurile care sunt internate prin spitalizare continuă, sunt cuprinse
în structura tarifului pe caz rezolvat. Cazurile pentru care se acordă servicii medicale
în camera de gardă din cadrul spitalelor sunt considerate cazuri rezolvate în regim de
spitalizare de zi numai pentru cazurile neinternate prin spitalizare continuă şi sunt
decontate prin tarif/caz rezolvat. Numărul de cazuri şi tariful aferent acestora se
negociază cu casele de asigurări de sănătate, fiind suportate din fondul aferent
asistenţei medicale spitaliceşti, în condiţiile prevăzute în norme.
2. Obligaţiile şi drepturile spitalelor, precum şi obligaţiile caselor de asigurări de
sănătate
ART. 65
(1) În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, pe lângă obligaţiile
generale prevăzute la art. 14, unităţile sanitare cu paturi sunt obligate:
37
a) să informeze medicul de familie al asiguratului sau, după caz, medicul de
specialitate din ambulatoriu, prin scrisoare medicală transmisă direct sau prin
intermediul asiguratului, cu privire la diagnosticul stabilit, controalele, investigaţiile,
tratamentele efectuate şi cu privire la alte informaţii referitoare la starea de sănătate a
asiguratului;
b) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, pentru
eficientizarea serviciilor medicale, după caz;
c) să prezinte casei de asigurări de sănătate, în vederea contractării, indicatorii
specifici stabiliţi prin norme;
d) să transmită instituţiilor abilitate datele clinice la nivel de pacient, codificate
conform reglementărilor în vigoare.
(2) În situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul
acordă serviciile medicale de urgenţă necesare, având obligaţia să evalueze situaţia
medicală a pacientului şi să externeze pacientul dacă starea de sănătate a acestuia nu
mai reprezintă urgenţă; la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se
poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de
către acesta; spitalul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate cu care a
încheiat contract de furnizare de servicii medicale despre internarea acestor pacienţi,
lunar, printr-un centralizator separat, cu justificarea medicală a internării de urgenţă;
în această situaţie, casele de asigurări de sănătate decontează spitalului contravaloarea
serviciilor medicale în condiţiile stabilite prin norme.
(3) Pentru organizarea activităţii privind spitalizarea de zi, spitalele au obligaţia să
solicite acordul autorităţilor de sănătate publică acolo unde acest tip de activitate nu
este nominalizat în structura organizatorică a spitalului, aprobată prin ordin al
ministrului sănătăţii publice.
ART. 66
În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate unităţile sanitare cu
paturi au dreptul să primească contravaloarea serviciilor medicale realizate şi validate
de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, în limita valorii de
contract şi a actelor adiţionale încheiate cu casele de asigurări de sănătate.
ART. 67
În relaţiile contractuale cu unităţile sanitare cu paturi, pe lângă obligaţiile generale
prevăzute la art. 16, casele de asigurări de sănătate au următoarele obligaţii:
a) să deconteze, în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face
plata, contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă, pe
baza facturii şi a documentelor însoţitoare, cu încadrarea în sumele contractate.
Pentru fiecare lună, casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20
decontarea lunii curente pentru perioada 1 – 15 a lunii, în baza indicatorilor specifici
realizaţi şi în limita sumelor contractate, pe baza facturii şi a documentelor
însoţitoare;
b) să ţină evidenţa externărilor pe asigurat, în funcţie de casa de asigurări de
sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul.
3. Decontarea serviciilor medicale spitaliceşti
ART. 68
38
(1) Modalităţile de plată a serviciilor medicale spitaliceşti contractate cu casele de
asigurări de sănătate se stabilesc prin norme şi pot fi, după caz:
a) tarif pe caz rezolvat: sistem DRG sau tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităţi;
b) tarif pe zi de spitalizare pe bază de indicatori specifici, stabiliţi prin norme,
pentru spitalele/secţiile la care nu se aplică prevederile lit. a);
c) tarif pe caz rezolvat/tarif pe serviciu medical pentru serviciile medicale de tip
spitalicesc acordate în regim de spitalizare de zi, prevăzute în actele normative în
vigoare.
(2) Spitalele beneficiază, de asemenea, şi de:
a) sume aferente Programului naţional cu scop curativ pentru medicamente şi
materiale sanitare specifice, pe baza unor contracte distincte încheiate cu casele de
asigurări de sănătate;
b) sume pentru serviciile de supleere renală, inclusiv medicamente şi materiale
sanitare specifice, transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la
domiciliul pacienţilor, transportul lunar al medicamentelor şi al materialelor sanitare
specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor, acordate în cadrul Programului
naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică din
cadrul Programului naţional cu scop curativ, pe baza unor contracte distincte
încheiate cu casele de asigurări de sănătate;
c) sume pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în
oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice şi în cabinetele de
planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea
obstetrică-ginecologie, care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate
juridică, precum şi în cabinetele de specialitate integrate ale spitalului, finanţate din
fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, pentru specialităţile
clinice, în condiţiile stabilite prin norme;
d) sume pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, finanţate din
fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti, în condiţiile stabilite prin norme.
(3) Sumele prevăzute la alin. (2) lit. c) – d) se alocă prin încheierea de acte
adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, încheiate de
spitale cu casele de asigurări de sănătate.
ART. 69
(1) Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale contractate cu
furnizorii de servicii medicale spitaliceşti, cu încadrarea în sumele contractate, în
funcţie de realizarea indicatorilor negociaţi conform normelor, în următoarele
condiţii:
a) pentru spitalele în care serviciile medicale furnizate se decontează pe bază de
tarif pe caz rezolvat (DRG) sau de tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităţi,
decontarea se face în funcţie de numărul de cazuri externate, raportate şi validate de
Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, conform regulilor de
validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
în limita valorii de contract;
b) pentru spitalele/secţiile în care serviciile medicale furnizate se decontează prin
tarif pe zi de spitalizare pe baza indicatorilor specifici, care sunt aceiaşi cu cei avuţi
în vedere la contractare, cu condiţia respectării criteriilor de internare şi în condiţiile
stabilite prin norme, în limita valorii de contract; numărul de cazuri externate se
39
raportează şi se validează de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management
Sanitar, conform regulilor de validare specifice, stabilite prin ordin al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
c) suma aferentă Programului naţional cu scop curativ pentru medicamente şi
materiale sanitare specifice se decontează la nivelul realizărilor, în limita sumei
prevăzute prin program pentru medicamente şi materiale sanitare specifice;
d) suma pentru serviciile de supleere renală, inclusiv medicamente şi materiale
sanitare specifice, transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la
domiciliul pacienţilor, transportul lunar al medicamentelor şi al materialelor sanitare
specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor, acordate în cadrul Programului
naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică din
cadrul Programului naţional cu scop curativ, se decontează la nivelul realizărilor, în
limita sumei contractate cu această destinaţie;
e) sumele pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate
în oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice şi în cabinetele de
planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea
obstetrică-ginecologie, efectuate în regim ambulatoriu, precum şi în cabinetele de
specialitate integrate ale spitalului se decontează în condiţiile specifice ambulatoriului
de specialitate;
f) suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu se
decontează în condiţiile prevederilor specifice ambulatoriului pentru specialităţi
paraclinice, în limita sumei contractate;
g) sume pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate în regim de
spitalizare de zi, finanţate din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească, în
condiţiile prevăzute prin norme, se decontează în limita sumelor contractate.
(2) Cazurile internate în regim de spitalizare continuă care nu au îndeplinit
criteriile de internare nu se decontează de casele de asigurări de sănătate. Cazurile
care fac obiectul internării prin spitalizare de zi şi au fost rezolvate prin spitalizare
continuă la solicitarea asiguratului se decontează de casele de asigurări de sănătate la
tariful pe serviciu medical/caz rezolvat aferent spitalizării de zi, diferenţa
reprezentând cheltuielile hoteliere fiind suportată de asigurat.
ART. 70
Spitalele vor acoperi din sumele obţinute conform art. 69, cu excepţia sumelor
pentru medicamente şi materiale sanitare specifice, acoperite prin Programul naţional
cu scop curativ şi pentru servicii de hemodializă şi dializă peritoneală, toate
cheltuielile, potrivit legii, inclusiv pentru:
a) investigaţiile paraclinice pentru bolnavii internaţi, efectuate în alte unităţi
spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate, în situaţiile în care spitalul
respectiv nu deţine dotarea necesară sau aparatura existentă în dotarea acestuia nu
este funcţională;
b) consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi, efectuate în
ambulatoriul/ambulatoriul integrat al spitalului respectiv sau al altei unităţi sanitare
cu paturi, pe baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective;
c) dispensarele medicale care, datorită lipsei unui medic, nu s-au putut constitui în
cabinete medicale organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998,
40
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care rămân în structura
unităţilor sanitare cu paturi la care sunt arondate, în condiţiile stabilite prin norme;
d) transport interspitalicesc pentru asiguraţii care necesită condiţii suplimentare de
stabilire a diagnosticului din punctul de vedere al consultaţiilor şi investigaţiilor
paraclinice;
e) servicii hoteliere standard (cazare şi masă) pentru însoţitorii copiilor bolnavi în
vârstă de până la 3 ani, precum şi pentru însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în
condiţiile stabilite prin norme.
ART. 71
(1) Spitalele sunt obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în regim de
spitalizare continuă şi în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru
rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente, materiale sanitare şi
investigaţii paraclinice.
(2) În situaţia în care asiguraţii, pe perioada internării în spital, în baza unor
documente medicale întocmite de medicul curant din secţia în care aceştia sunt
internaţi şi avizate de şeful de secţie şi managerul spitalului, suportă cheltuieli cu
medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi
fără contribuţie personală, în condiţiile prezentului contract-cadru, spitalele
rambursează contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguraţilor.
(3) Rambursarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) reprezintă o obligaţie exclusivă
a spitalelor şi se realizează numai din veniturile acestora, pe baza unei metodologii
proprii.
ART. 72
Casele de asigurări de sănătate contractează servicii medicale paliative în regim de
spitalizare, dacă acestea nu pot fi efectuate în condiţiile asistenţei medicale la
domiciliu, şi decontează aceste servicii prin tarif pe zi de spitalizare negociat între
casele de asigurări de sănătate şi unităţile sanitare cu paturi.
ART. 73
Spitalele pot încasa coplată de la asiguraţi conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 74
Casele de asigurări de sănătate decontează cazurile externate din unităţile sanitare
de medicina muncii – boli profesionale cu personalitate juridică şi din secţiile de boli
profesionale aflate în structura spitalelor, pentru care nu s-a confirmat caracterul de
boală profesională, în condiţiile respectării criteriilor de internare prevăzute la art. 60
alin. (4) şi în condiţiile în care cazurile externate sunt persoane asigurate în sistemul
asigurărilor sociale de sănătate. Casele de asigurări de sănătate nu decontează mai
mult de 70% din cazurile externate din unităţile sanitare de medicina muncii – boli
profesionale cu personalitate juridică şi din secţiile de boli profesionale aflate în
structura spitalelor.
4. Sancţiuni şi condiţii de suspendare şi modificare a contractelor de furnizare de
servicii medicale spitaliceşti
ART. 75
(1) Nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile unităţilor sanitare cu paturi prevăzute
în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate atrage aplicarea unor sancţiuni
pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, după cum urmează:
41
a) la prima constatare, reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de
1% la valoarea de contract aferentă lunii respective;
b) la a doua constatare, reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de
3% la valoarea de contract lunară;
c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta, reţinerea unei
sume calculată prin aplicarea unui procent de 5% la valoarea de contract lunară.
Reţinerea sumei conform celor de mai sus se aplică pentru luna în care a avut loc
constatarea, din prima plată ce urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în
relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Sumele obţinute ca disponibil
în condiţiile de mai sus la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor folosi la
reîntregirea sumei alocate asistenţei medicale spitaliceşti. Odată cu prima constatare,
casele de asigurări de sănătate, prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, anunţă
Ministerul Sănătăţii Publice, respectiv ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară
proprie despre situaţiile respective, în vederea luării măsurilor ce se impun.
(2) Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de
asigurări de sănătate se modifică în sensul suspendării unor servicii din obiectul
contractului, printr-o notificare scrisă, în următoarele situaţii:
a) o secţie sau unele secţii nu mai îndeplineşte/nu mai îndeplinesc condiţiile de
contractare; suspendarea se face până la îndeplinirea condiţiilor obligatorii pentru
reluarea activităţii;
b) retragerea, la nivelul secţiei/secţiilor, a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a
documentului similar; suspendarea se face până la obţinerea noii autorizaţii sanitare
de funcţionare sau a documentului similar;
c) pentru cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente,
până la încetarea cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data
ajungerii la termen a contractului.
(3) Prevederile art. 18 nu se aplică unităţilor sanitare cu paturi.
(4) În cazul reorganizării unităţilor sanitare cu paturi, prin desfiinţarea lor şi
înfiinţarea concomitentă a unor noi unităţi sanitare cu paturi distincte, cu
personalitate juridică, contractele de furnizare de servicii medicale încheiate cu casele
de asigurări de sănătate şi aflate în derulare se preiau de drept de către noile unităţi
sanitare înfiinţate, corespunzător drepturilor şi obligaţiilor aferente noilor structuri.
SECŢIUNEA a 9-a
Servicii medicale de urgenţă şi transport sanitar
1. Condiţii de eligibilitate în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar
ART. 76
(1) Asistenţa medicală de urgenţă şi transportul sanitar se acordă şi se efectuează
de unităţi medicale specializate, autorizate şi evaluate.
(2) Modalităţile de contractare de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor
medicale de urgenţă şi transport sanitar se stabilesc prin norme.
2. Obligaţiile furnizorilor de servicii medicale de urgenţă şi transport sanitar şi ale
caselor de asigurări de sănătate
42
ART. 77
În relaţiile contractuale cu casa de asigurări de sănătate, pe lângă obligaţiile
generale prevăzute la art. 14, unităţile medicale specializate, autorizate şi evaluate,
care acordă servicii medicale de urgenţă şi de transport sanitar sunt obligate, după
caz:
a) să acorde îngrijiri medicale de urgenţă, în caz de boală sau de accident, din
momentul solicitării sau de la locul accidentului şi până la rezolvarea stării de
urgenţă, în limita competenţelor, cu respectarea criteriilor de calitate elaborate
conform prevederilor legale în vigoare;
b) să asigure prezenţa personalului medico-sanitar conform legii;
c) să informeze unitatea sanitară la care transportă pacientul cu privire la
investigaţiile şi tratamentele efectuate;
d) să elibereze adeverinţe medicale de urgenţă, certificate constatatoare de deces,
prescripţii medicale, după caz, conform normelor;
e) să asigure servicii medicale de urgenţă, utilizând mijlocul de transport adecvat şi
echipamentul corespunzător situaţiei respective;
f) să introducă monitorizarea apelurilor.
ART. 78
În relaţiile contractuale cu unităţi medicale specializate casele de asigurări de
sănătate au obligaţia să deconteze unităţilor medicale specializate, în primele 10 zile
ale lunii următoare celei pentru care se face plata, contravaloarea serviciilor medicale
de urgenţă şi a serviciilor de transport sanitar acordate asiguraţilor în luna precedentă,
în baza facturii şi a documentelor însoţitoare, cu încadrarea în sumele negociate şi
contractate. Pentru fiecare lună, casele de asigurări de sănătate pot efectua până la
data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 – 15 a lunii, în baza indicatorilor
specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate, pe baza facturii şi a documentelor
însoţitoare.
3. Decontarea serviciilor medicale de urgenţă şi de transport sanitar
ART. 79
Modalităţile de plată a serviciilor medicale de urgenţă şi transport sanitar sunt:
1. pentru unităţile medicale specializate publice autorizate şi evaluate: buget global
stabilit pe baza indicatorilor prevăzuţi în norme;
2. pentru unităţile specializate autorizate şi evaluate:
a) pentru plata consultaţiilor de urgenţă la domiciliu:
a1) tarif pe kilometru echivalent parcurs în mediul urban, tarif pe kilometru efectiv
realizat în mediul rural sau milă parcursă pentru serviciile de transport medical;
a2) tarif pe solicitare;
b) pentru alte tipuri de transport sanitar se utilizează tarif pe kilometru echivalent
parcurs în mediul urban, tarif pe kilometru efectiv realizat în mediul rural sau milă
parcursă, după caz.
ART. 80
Sumele aferente serviciilor contractate cu unităţile medicale specializate au în
vedere toate cheltuielile aferente care, potrivit legii, sunt suportate din Fond.
43
ART. 81
Modalităţile de decontare de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor
medicale de urgenţă şi de transport sanitar se stabilesc prin norme.
4. Sancţiuni şi condiţii de modificare a contractelor de furnizare de servicii
medicale de urgenţă şi transport sanitar
ART. 82
(1) Nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile unităţilor medicale specializate
prevăzute în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate atrage diminuarea
valorii de contract pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, după cum
urmează:
a) la prima constatare, reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de
1% la valoarea de contract aferentă lunii respective;
b) la a doua constatare, reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de
3% la valoarea de contract lunară;
c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta, reţinerea unei
sume calculată prin aplicarea unui procent de 5% la valoarea de contract lunară.
Reţinerea sumei conform celor de mai sus se aplică pentru luna în care a avut loc
constatarea, din prima plată ce urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în
relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Sumele obţinute ca disponibil
în condiţiile de mai sus la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor folosi la
reîntregirea sumei alocate asistenţei medicale de urgenţă şi transport sanitar.
(2) Prevederile art. 18 nu se aplică.
SECŢIUNEA a 10-a
Îngrijiri medicale la domiciliu
1. Condiţii de eligibilitate a furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la
domiciliu
ART. 83
(1) Îngrijirile medicale la domiciliu se acordă de către furnizorii de îngrijiri
medicale la domiciliu, persoane fizice sau juridice, autorizate şi evaluate în condiţiile
legii, alţii decât medicii de familie şi spitalele, care încheie contracte cu casele de
asigurări de sănătate pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu.
(2) Condiţiile acordării serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se stabilesc în
norme.
2. Obligaţiile furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu
ART. 84
Furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu aflaţi în relaţie contractuală
cu casele de asigurări de sănătate, pe lângă obligaţiile generale prevăzute la art. 14,
sunt obligaţi:
a) să acorde asiguraţilor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu numai pe baza
biletelor de recomandare eliberate de medicii din unităţile sanitare – furnizori de
servicii medicale, aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate;
medicii de specialitate care recomandă servicii de îngrijiri medicale la domiciliu nu
44
pot fi reprezentanţi legali, angajaţi, asociaţi sau administratori ai unui furnizor de
servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
b) să nu modifice sau să nu întrerupă din proprie iniţiativă schema de îngrijire
recomandată;
c) să comunice direct atât medicului care a recomandat îngrijirile medicale la
domiciliu, cât şi medicului de familie al asiguratului evoluţia stării de sănătate a
acestuia;
d) să ţină evidenţa serviciilor de îngrijiri medicale furnizate la domiciliul
asiguratului, în ceea ce priveşte tipul serviciului acordat, data şi ora acordării, durata,
evoluţia stării de sănătate;
e) să urmărească prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a îngrijit,
atunci când acest lucru a fost solicitat de medicul care a făcut recomandarea îngrijirii
medicale la domiciliu, şi să nu depăşească din proprie iniţiativă perioada de îngrijire
la domiciliu, care nu poate fi mai mare decât cea stabilită prin norme;
f) să acorde servicii conform unui plan de îngrijiri în conformitate cu
recomandările făcute de către medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate
şi din spital, zilnic, inclusiv sâmbăta, duminica şi în timpul sărbătorilor legale.
3. Sancţiuni, condiţii de reziliere şi modificare a contractului de furnizare de
servicii de îngrijiri medicale la domiciliu
ART. 85
Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale se reziliază de plin drept
printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 10
zile calendaristice de la data constatării situaţiilor de la art. 18, în cazul nerespectării
situaţiilor prevăzute la art. 84 lit. a) – d), precum şi la a patra constatare a
nerespectării obligaţiei prevăzute la art. 84 lit. f).
ART. 86
În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 14 lit. b),
nerespectarea termenului de 5 zile pentru remedierea situaţiilor prevăzute la art. 14
lit. e), k) şi u), precum şi în cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art. 84 lit. f),
suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii se diminuează după
cum urmează:
a) la prima constatare, cu 2%;
b) la a doua constatare, cu 15%;
c) la a treia constatare, cu 20%.
Reţinerea sumei conform celor de mai sus se aplică pentru luna în care a avut loc
constatarea, din prima plată ce urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în
relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Sumele obţinute din aceste
încasări se vor folosi la întregirea fondului alocat serviciilor de îngrijiri medicale la
domiciliu, la nivelul casei de asigurări de sănătate.
4. Decontarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu
ART. 87
Modalitatea de plată a furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu este tariful pe
serviciu medical. Tarifele aferente serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi
condiţiile acordării acestora se stabilesc prin norme.
45
SECŢIUNEA a 11-a
Asistenţa medicală de recuperare-reabilitare a sănătăţii în unităţi sanitare cu paturi
1. Condiţii de eligibilitate a furnizorilor de servicii medicale de recuperarereabilitare
a sănătăţii
ART. 88
Asistenţa medicală de recuperare-reabilitare se asigură în unităţi medicale de
specialitate, autorizate şi evaluate conform legii, respectiv în spitale de recuperare,
secţii/compartimente din spitale, sanatorii pentru adulţi şi copii, preventorii, cu sau
fără personalitate juridică, inclusiv furnizori constituiţi conform Legii nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt avizate de Ministerul
Sănătăţii Publice ca sanatorii balneare sau au în structura avizată de Ministerul
Sănătăţii Publice secţii sanatoriale balneare.
2. Obligaţiile furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii
ART. 89
În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, pe lângă obligaţiile
generale prevăzute la art. 14, furnizorii de servicii medicale de recuperare au
următoarele obligaţii:
a) să acorde servicii medicale asiguraţilor numai pe bază de bilet de trimitere de la
medicul de familie, de la medicul de specialitate din ambulatoriu sau de la medicul
din spital, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate;
b) să informeze medicul de familie al asiguratului, prin scrisoare medicală trimisă
direct, despre tratamentul efectuat şi despre orice alte aspecte privind starea de
sănătate a acestuia.
3. Decontarea serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii
ART. 90
Modalităţile de plată în asistenţa medicală de recuperare-reabilitare sunt:
a) tarif pe zi de spitalizare, stabilit pe baza unor indicatori specifici prevăzuţi în
norme pentru serviciile medicale acordate în spitalele de recuperare şi în
secţiile/compartimentele de recuperare din spitale; contravaloarea acestor servicii este
suportată din fondul aferent asistenţei medicale spitaliceşti, în condiţiile prevăzute în
norme;
b) tarif pe zi de spitalizare, stabilit pe baza unor indicatori specifici prevăzuţi în
norme pentru serviciile medicale acordate în sanatorii/secţii sanatoriale din spitale
pentru adulţi şi copii, inclusiv cele balneare, şi în preventorii. Contravaloarea acestor
servicii este suportată din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare-reabilitare.
În cadrul sumelor negociate şi contractate casele de asigurări de sănătate vor deconta
în primele 10 zile ale lunii următoare sumele aferente lunii precedente. Pentru fiecare
lună, casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20 decontarea lunii
curente pentru perioada 1 – 15 a lunii, în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în
limita sumelor contractate, pe baza facturii şi a documentelor însoţitoare.
În cazul sanatoriilor balneare, sumele negociate şi contractate cu casele de
asigurări de sănătate sunt diminuate cu partea de contribuţie suportată de asiguraţi,
46
care reprezintă 30 – 35% din indicatorul specific, în funcţie de tipul de asistenţă
medicală balneară şi de durata tratamentului, în condiţiile stabilite în norme.
ART. 91
(1) Recomandările pentru tratament de recuperare-reabilitare în staţiunile
balneoclimatice se fac de către medicii de familie, de către medicii de specialitate din
ambulatoriu şi medicii din spital, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de
sănătate, pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul de recuperarereabilitare.
(2) Recomandările pentru tratament de recuperare-reabilitare în staţiunile
balneoclimatice se întocmesc în două exemplare, astfel încât un exemplar să fie
prezentat de către asigurat furnizorului de servicii de recuperare-reabilitare.
4. Sancţiuni şi condiţii de modificare a contractelor de furnizare de servicii
medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii în unităţi sanitare cu paturi
ART. 92
(1) Nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile contractuale de către furnizorii de
servicii medicale de recuperare-reabilitare, prevăzute în contractul încheiat cu casa de
asigurări de sănătate, atrage diminuarea valorii de contract, după cum urmează:
a) la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de
1% la valoarea de contract aferentă lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii;
b) la a doua constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de
3% la valoarea de contract lunară;
c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta, reţinerea unei
sume calculate prin aplicarea unui procent de 5% la valoarea de contract lunară.
Reţinerea sumei conform celor de mai sus se aplică pentru luna în care a avut loc
constatarea, din prima plată ce urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în
relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Sumele obţinute ca disponibil
în condiţiile de mai sus la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor folosi la
reîntregirea sumei alocate asistenţei medicale de recuperare-reabilitare.
(2) Prevederile art. 18 nu se aplică unităţilor sanitare cu paturi de recuperarereabilitare.

CAPITOLUL 3 – Acordarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, precum şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ

SECŢIUNEA 1
Condiţii de eligibilitate
ART. 93
Medicamentele cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, precum
şi unele materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu
al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ se
asigură de farmaciile autorizate de Ministerul Sănătăţii Publice, evaluate conform
47
reglementărilor legale în vigoare, în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări
de sănătate.
ART. 94
(1) Lista cuprinzând DCI ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor
de uz uman de care beneficiază asiguraţii pe bază de prescripţie medicală în
tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, denumită în continuare
listă, se elaborează anual de Ministerul Sănătăţii Publice şi de Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate, cu consultarea Colegiului Farmaciştilor din România, şi se
aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(2) După 3 luni de la intrarea în vigoare, lista se poate modifica/completa
trimestrial prin hotărâre a Guvernului, în cazul în care nu mai corespunde nevoilor de
sănătate ale populaţiei, pe baza analizei Ministerului Sănătăţii Publice, a Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu consultarea Colegiului Farmaciştilor din
România, care adoptă măsurile ce se impun pentru a asigura funcţionarea în
continuare a sistemului, având în vedere sumele ce pot fi acordate cu această
destinaţie.
ART. 95
(1) Casele de asigurări de sănătate încheie contracte cu reprezentanţii legali ai
societăţilor comerciale farmaceutice pentru farmaciile acestora, autorizate şi evaluate,
precum şi cu cei ai farmaciilor care funcţionează în structura unor unităţi sanitare din
ambulatoriul de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor din domeniul
apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, pe baza
următoarelor documente:
a) certificatul de înmatriculare la registrul comerţului/actul de înfiinţare, după caz;
b) codul unic de înregistrare;
c) autorizaţia de funcţionare;
d) contul deschis la Trezoreria Statului sau la bancă;
e) dovada de evaluare a farmaciei;
f) dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor,
cât şi pentru personalul farmaceutic (farmaciştii şi asistenţii de farmacie), valabilă pe
toată perioada derulării contractului;
g) dovada plăţii contribuţiei la Fond conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Casele de asigurări de sănătate pot solicita şi alte documente strict necesare
încheierii contractelor, aprobate prin decizie a preşedinţilor-directori generali, cu
consultarea prealabilă a furnizorilor de medicamente care solicită încheierea de
contracte cu casa de asigurări de sănătate.
(3) În contractul de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în
tratamentul ambulatoriu, precum şi de materiale sanitare specifice care se acordă
pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de
sănătate cu scop curativ se va specifica valoarea orientativă, defalcată pe trimestre şi
luni, pentru eliberarea medicamentelor antidiabetice orale şi de tipul insulinelor
pentru bolnavii diabetici, a medicamentelor pentru tratamentul stării posttransplant, a
medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni
oncologice, a medicamentelor pentru tratamentul persoanelor cu infecţie HIV/SIDA,
a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, a
medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare mucoviscidoză,
48
epidermoliză buloasă şi scleroză laterală amiotrofică din cadrul Programului naţional
de hemofilie, talasemie şi alte boli rare şi a materialelor sanitare specifice care se
acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe
naţionale de sănătate cu scop curativ. Valoarea orientativă a contractului se va stabili
în condiţiile stabilite prin norme. Valoarea orientativă a contractelor pentru farmaciile
din reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii
publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, care intră în relaţie
contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei
Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, se stabileşte prin normele proprii de aplicare a
prezentului contract-cadru.
(4) Clauzele contractului pot fi modificate prin acte adiţionale.
(5) Contractele pot fi încheiate de reprezentantul legal al societăţii comerciale
farmaceutice cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială
se află sediul social al societăţii respective şi/sau Casa Asigurărilor de Sănătate a
Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, respectiv
Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. În situaţia în care în
cadrul aceleiaşi societăţi comerciale farmaceutice funcţionează mai multe farmacii,
situate în judeţe diferite, reprezentantul legal al societăţii comerciale încheie contracte
cu casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a
căror rază teritorială se află amplasate farmaciile respective şi/sau Casa Asigurărilor
de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii
Judecătoreşti, respectiv Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor.
În situaţia în care o societate comercială farmaceutică are deschise puncte de lucru,
înfiinţate conform prevederilor legale în vigoare, în alte judeţe, aceasta va încheia
contract cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială se află
punctul de lucru, în condiţiile stabilite prin norme.
(6) Reprezentanţii legali ai furnizorilor care funcţionează în structura unor unităţi
sanitare din ambulatoriul de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor din
domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti
încheie contracte cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,
Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.
SECŢIUNEA a 2-a
Drepturile şi obligaţiile furnizorilor de medicamente, precum şi obligaţiile caselor
de asigurări de sănătate
ART. 96
În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de
medicamente evaluaţi au următoarele obligaţii:
a) să se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor
prevăzute în listă, inclusiv cu medicamente la preţ de referinţă şi la preţ de decontare;
b) să asigure acoperirea cererii de produse comerciale ale aceleiaşi DCI cu
prioritate, la preţurile cele mai mici din Lista cu denumirile comerciale ale
medicamentelor; să se aprovizioneze, la cererea asiguratului, în maximum 24 de ore
pentru bolile acute şi subacute şi 48 de ore pentru bolile cronice, cu
medicamentul/medicamentele din Lista cu denumiri comerciale ale medicamentelor,
49
dacă acesta/acestea nu există la momentul solicitării în farmacie; să se aprovizioneze,
la cererea asiguratului, în maximum 48 de ore cu materiale sanitare specifice care se
acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe
naţionale de sănătate cu scop curativ, dacă acestea nu există la momentul solicitării în
farmacie;
c) să practice o evidenţă de gestiune cantitativ-valorică, corectă şi la zi;
d) să verifice prescripţiile medicale în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care
acestea trebuie să le cuprindă, în vederea eliberării acestora şi a decontării
contravalorii medicamentelor, precum şi a materialelor sanitare specifice care se
acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe
naţionale de sănătate cu scop curativ de către casele de asigurări de sănătate;
e) să verifice dacă au fost respectate condiţiile prevăzute în norme cu privire la
eliberarea prescripţiilor medicale, referitoare la numărul de medicamente şi durata
terapiei în funcţie de tipul de afecţiune: acut, subacut, cronic; să verifice dacă au fost
respectate condiţiile prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor
naţionale de sănătate cu privire la eliberarea prescripţiilor medicale pentru materialele
sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor
incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ;
f) să transmită caselor de asigurări de sănătate datele solicitate, utilizând Sistemul
informatic unic integrat. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic,
acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz în care
furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a
datelor;
g) să întocmească şi să prezinte caselor de asigurări de sănătate documentele
necesare în vederea decontării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în
tratamentul ambulatoriu, precum şi a materialelor sanitare specifice care se acordă
pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de
sănătate cu scop curativ – factură, borderou-centralizator, prescripţii medicale -, cu
înscrierea numărului de ordine al bonului fiscal şi a datei de emitere a acestora, pe
baza cărora au fost eliberate medicamentele şi materialele sanitare specifice care se
acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe
naţionale de sănătate cu scop curativ, în condiţiile stabilite prin norme;
h) să respecte modul de eliberare a medicamentelor cu sau fără contribuţie
personală în tratamentul ambulatoriu, în condiţiile stabilite prin norme, şi modul de
eliberare a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în
ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop
curativ, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;
i) să funcţioneze cu personal farmaceutic care posedă drept de liberă practică,
conform legii;
j) să informeze asiguraţii cu privire la drepturile şi obligaţiile ce decurg din
calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum şi a materialelor
sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor
incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ, precum şi la modul
de utilizare a acestora, conform prescripţiei medicale;
50
k) să respecte prevederile Codului deontologic al farmacistului, adoptat prin
Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Farmaciştilor din România nr.
1/2005, cu modificările ulterioare, în relaţiile cu asiguraţii;
l) să îşi stabilească programul de funcţionare, pe care să îl afişeze la loc vizibil în
farmacie, să participe la sistemul organizat pentru asigurarea furnizării
medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, precum şi
a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al
bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ, în zilele de
sâmbătă, duminică şi de sărbători legale, precum şi pe timpul nopţii, şi să afişeze la
loc vizibil programul farmaciilor care asigură continuitatea furnizării de
medicamente. Acest program se stabileşte în conformitate cu prevederile legale în
vigoare;
m) să elibereze medicamentele din prescripţiile medicale asiguraţilor, indiferent de
casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, în condiţiile în
care furnizorul de medicamente are contract cu casa de asigurări de sănătate cu care
medicul care a eliberat prescripţia medicală a încheiat contract sau convenţie în
vederea recunoaşterii prescripţiilor medicale eliberate în situaţiile prevăzute în
norme. În cazul medicamentelor antidiabetice orale şi de tipul insulinelor pentru
bolnavii diabetici, al medicamentelor pentru tratamentul stării posttransplant, al
medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni
oncologice, al medicamentelor pentru tratamentul persoanelor cu infecţie HIV/SIDA,
al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, al
medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare mucoviscidoză,
epidermoliză buloasă şi scleroză laterală amiotrofică din cadrul Programului naţional
de hemofilie, talasemie şi alte boli rare şi al materialelor sanitare specifice care se
acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe
naţionale de sănătate cu scop curativ, în condiţiile prevăzute în norme, valorile de
contract sunt orientative;
n) să anuleze medicamentele şi/sau materialele sanitare care nu au fost eliberate, în
faţa primitorului, pe toate exemplarele prescripţiei medicale, în condiţiile stabilite
prin norme;
o) să nu elibereze medicamentele şi materialele sanitare din prescripţiile medicale
care şi-au încetat valabilitatea;
p) să păstreze la loc vizibil în farmacie condica de sugestii şi reclamaţii; condica va
fi numerotată de farmacie şi ştampilată de casa/casele de asigurări de sănătate cu care
furnizorul se află în relaţie contractuală;
q) să asigure prezenţa unui farmacist în farmacie şi la punctele de lucru pe toată
durata programului de lucru declarat şi prevăzut în contractul încheiat cu casa de
asigurări de sănătate;
r) să depună, în primele 15 zile calendaristice ale lunii următoare celei pentru care
s-au eliberat medicamentele cu şi fără contribuţie personală în tratamentul
ambulatoriu, precum şi materialele sanitare specifice care se acordă pentru
tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de
sănătate cu scop curativ, documentele necesare în vederea decontării pentru luna
respectivă; pentru medicamentele antidiabetice orale şi de tipul insulinelor pentru
bolnavii diabetici, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant,
51
medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni
oncologice, medicamentele pentru tratamentul persoanelor cu infecţie HIV/SIDA,
medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice,
medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare mucoviscidoză,
epidermoliză buloasă şi scleroză laterală amiotrofică din cadrul Programului naţional
de hemofilie, talasemie şi alte boli rare şi pentru materialele sanitare specifice care se
acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe
naţionale de sănătate cu scop curativ, în condiţiile precizate prin norme, decontarea se
face la nivelul realizat, cu încadrarea în fondul aprobat la nivelul casei de asigurări de
sănătate;
s) să se informeze asupra condiţiilor de furnizare a medicamentelor cu şi fără
contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, precum şi a materialelor sanitare
specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în
unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ;
t) să nu înlocuiască medicamentele prescrise de medic, cu excepţia următoarelor
situaţii, în condiţiile prevăzute în norme:
– dacă medicamentul recomandat de medic este prea scump şi bolnavul nu dispune
de resursele financiare necesare pentru a suporta diferenţa de preţ dintre preţul de
referinţă şi preţul de vânzare cu amănuntul al medicamentului respectiv;
– dacă farmacia nu are disponibil în stoc, la momentul solicitării, produsul prescris
de către medic şi bolnavul nu este de acord ca farmacia să îl aducă bolnavului în
termen de 24, respectiv 48 de ore, în condiţiile legii;
u) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la
asiguraţi, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;
v) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea uneia sau a mai
multora dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de
medicamente în tratamentul ambulatoriu, precum şi de materiale sanitare specifice
care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele
programe naţionale de sănătate cu scop curativ, anterior producerii acesteia sau cel
mai târziu la 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în
permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor;
x) să acorde medicamentele prevăzute în Lista cu medicamente de care beneficiază
asiguraţii cu sau fără contribuţie personală, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului,
şi să nu încaseze contribuţie personală pentru medicamentele la care nu sunt
prevăzute astfel de plăţi;
y) să transmită caselor de asigurări de sănătate, pe suport magnetic, contravaloarea
medicamentelor şi materialelor sanitare eliberate pe parcursul unei săptămâni, în
prima zi a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea.
ART. 97
În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de
medicamente au următoarele drepturi:
a) să primească de la casa de asigurări de sănătate, la termenele prevăzute în
contract, contravaloarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală eliberate,
conform facturilor emise şi documentelor însoţitoare, respectiv la nivelul realizat
pentru medicamentele antidiabetice orale şi de tipul insulinelor pentru bolnavii
52
diabetici, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant, medicamentele
specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice,
medicamentele pentru tratamentul persoanelor cu infecţie HIV/SIDA, medicamentele
corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, medicamentele
corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare mucoviscidoză, epidermoliză
buloasă şi scleroză laterală amiotrofică din cadrul Programului naţional de hemofilie,
talasemie şi alte boli rare, precum şi pentru materiale sanitare specifice care se acordă
pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de
sănătate cu scop curativ, în condiţiile precizate prin norme, pentru care s-a stabilit
valoare de contract orientativă, în limita sumelor alocate la nivelul casei de asigurări
de sănătate cu această destinaţie;
b) să se informeze şi să fie informaţi asupra modalităţii de furnizare a
medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, precum şi
a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al
bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ;
c) să cunoască condiţiile de contractare a furnizării de medicamente cu şi fără
contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, suportate din Fond şi decontate de
casele de asigurări de sănătate, şi de materiale sanitare specifice care se acordă pentru
tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de
sănătate cu scop curativ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi
eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte
normative;
d) să încaseze de la asiguraţi contribuţia personală reprezentând diferenţa dintre
preţul de vânzare cu amănuntul şi suma corespunzătoare aplicării procentului de
compensare a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în sublistele A
şi B asupra preţului de referinţă, respectiv diferenţa dintre preţul de vânzare cu
amănuntul şi preţul de referinţă/preţul de decontare al medicamentelor, decontată de
casele de asigurări de sănătate, cu excepţia medicamentelor şi a materialelor sanitare
specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în
unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ;
e) să nu elibereze prescripţiile medicale care nu conţin toate datele obligatorii pe
care acestea trebuie să le cuprindă, precum şi dacă nu au fost respectate condiţiile
prevăzute în norme privind eliberarea prescripţiilor medicale, referitoare la numărul
de medicamente şi la durata terapiei, excepţie făcând situaţiile prevăzute la art. 98 lit.
c);
f) să negocieze în calitate de parte contractantă clauze suplimentare la contractele
încheiate cu casele de asigurări de sănătate, în limita prevederilor legale în vigoare.
ART. 98
În relaţiile contractuale cu furnizorii de medicamente, casele de asigurări de
sănătate au următoarele obligaţii:
a) să încheie contracte de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală
în tratamentul ambulatoriu, precum şi de materiale sanitare specifice care se acordă
pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de
sănătate cu scop curativ numai cu furnizorii de medicamente autorizaţi şi evaluaţi
conform reglementărilor legale în vigoare şi să facă publice, în termen de maximum
53
10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web, lista
acestora pentru informarea asiguraţilor;
b) Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale
şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului
Transporturilor sunt obligate să încheie contracte cu cel puţin o farmacie în
localităţile în care acestea au contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale,
astfel încât să se asigure accesul asiguraţilor la medicamente;
c) să nu deconteze contravaloarea prescripţiilor medicale care nu conţin datele
obligatorii privind prescrierea şi eliberarea acestora; casele de asigurări de sănătate
decontează prescripţii medicale care nu conţin toate datele, dar numai pentru
afecţiuni acute şi dacă se poate identifica medicul, asiguratul şi dacă se specifică
faptul că tratamentul este prescris pentru afecţiune acută. În această situaţie casele de
asigurări de sănătate vor atenţiona medicii care prescriu reţete fără toate datele
obligatorii necesare în vederea decontării acestora, iar începând cu cea de-a treia
abatere constatată, casele de asigurări de sănătate vor încasa de la medicii care au
eliberat prescripţia medicală valoarea decontată pentru fiecare prescripţie medicală la
care s-au constatat astfel de deficienţe. Sumele obţinute din aceste încasări se vor
folosi conform prevederilor legale în vigoare;
d) să deconteze furnizorilor de medicamente cu care au încheiat contracte
contravaloarea medicamentelor eliberate cu şi fără contribuţie personală; se vor
deconta la nivelul realizat medicamentele şi materialele sanitare pentru bolnavii
diabetici, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant, medicamentele
specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice,
medicamentele pentru tratamentul persoanelor cu infecţie HIV/SIDA, medicamentele
corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, medicamentele
corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare mucoviscidoză, epidermoliză
buloasă şi scleroză laterală amiotrofică din cadrul Programului naţional de hemofilie,
talasemie şi alte boli rare şi materialele sanitare specifice care se acordă pentru
tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de
sănătate cu scop curativ, în condiţiile prevăzute în norme, pentru care s-a stabilit
valoarea de contract orientativă, în limita sumelor alocate cu această destinaţie la
nivelul casei de asigurări de sănătate, la termenele prevăzute în norme;
e) să urmărească lunar evoluţia consumului de medicamente cu şi fără contribuţie
personală în tratamentul ambulatoriu, precum şi de materiale sanitare specifice care
se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe
naţionale de sănătate cu scop curativ, comparativ cu fondul alocat cu această
destinaţie, luând măsurile ce se impun;
f) să informeze furnizorii de medicamente cu privire la condiţiile de contractare şi
la modificările apărute ulterior ca urmare a modificării actelor normative;
g) să înmâneze la momentul efectuării controlului sau, după caz, să comunice
furnizorilor de medicamente procesele-verbale şi/sau notele de constatare ca urmare a
controalelor efectuate, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea
controlului;
h) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de medicamente numele şi codul de parafă ale
medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, cel
54
mai târziu la data încetării relaţiilor contractuale dintre casa de asigurări de sănătate şi
medicii respectivi.
SECŢIUNEA a 3-a
Modalităţile de decontare a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în
tratamentul ambulatoriu, precum şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă
pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de
sănătate cu scop curativ
ART. 99
(1) Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate din Fond,
pentru fiecare medicament corespunzător DCI-ului din listă, este cea corespunzătoare
aplicării procentului de compensare a medicamentelor asupra preţului de referinţă
pentru DCI-urile cuprinse în sublistele A, B şi C, respectiv preţul de decontare pentru
medicamentele şi materialele sanitare cuprinse în lista aprobată prin ordin al
ministrului sănătăţii publice.
(2) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor
prevăzute în sublista A este de 90% din preţul de referinţă, al celor din sublista B este
de 50% din preţul de referinţă, iar al celor din secţiunile C1 şi C3 din sublista C este
de 100% din preţul de referinţă.
(3) Preţul de referinţă reprezintă preţul cel mai mic corespunzător unităţii
terapeutice aferente aceleiaşi forme farmaceutice din cadrul DCI şi pentru fiecare
concentraţie.
(4) Decontarea pentru activitatea curentă a anului 2009 se efectuează în ordine
cronologică până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către
farmacie la casa de asigurări de sănătate, în limita fondurilor aprobate cu această
destinaţie.
(5) Decontarea contravalorii medicamentelor pentru care se fac transferuri din
bugetul Ministerului Sănătăţii Publice în bugetul Fondului se face până la 30 de zile
calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la casa de asigurări de
sănătate.
ART. 100
(1) Modalităţile de prescriere, eliberare şi de decontare a medicamentelor cu şi fără
contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu se stabilesc prin norme. Medicii
prescriu medicamente sub forma denumirii comerciale. Pentru bolile cronice, medicii
pot prescrie unui asigurat medicamente cu şi fără contribuţie personală, cu
următoarele restricţii:
a) pentru sublistele A şi B – o singură prescripţie lunar, cu maximum 7
medicamente, dar nu mai mult de 3 medicamente din sublista B;
b) în situaţia în care într-o lună se prescrie un medicament din sublista B notat cu
#, nu se mai prescriu în luna respectivă şi alte medicamente din sublista B;
c) pentru sublista C secţiunea C1 – pe fiecare cod de boală, o singură prescripţie
lunar, cu maximum 3 medicamente;
d) pentru sublista C secţiunea C3 – o singură prescripţie lunar, cu maximum 4
medicamente.
55
(2) Prin excepţie, în cazul medicamentelor prevăzute în tabelul II din anexa la
Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor
stupefiante şi psihotrope, cu completările ulterioare, se pot emite pentru acelaşi
asigurat mai multe prescripţii, conform reglementărilor legale în vigoare.
(3) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să aducă la cunoştinţa furnizorilor
de servicii medicale şi asiguraţilor cazurile în care s-a eliberat mai mult de o
prescripţie medicală pe lună, atât pentru medicamentele cuprinse în sublista A, cât şi
pentru cele cuprinse în sublista B, precum şi cazurile în care s-a eliberat mai mult de
o prescripţie medicală pe lună pentru fiecare cod de boală, pentru medicamentele
cuprinse în sublista C secţiunea C1, şi mai mult de o prescripţie medicală pe lună
pentru medicamentele cuprinse în sublista C secţiunea C3; în această situaţie,
asiguraţii respectivi nu mai beneficiază de o altă prescripţie medicală pentru perioada
acoperită cu medicamentele eliberate suplimentar, cu excepţia situaţiei prevăzute la
alin. (2).
(4) Pentru persoanele prevăzute în legile speciale, care beneficiază de gratuitate
suportată din Fond, în condiţiile legii, casele de asigurări de sănătate suportă integral
contravaloarea medicamentelor cu preţul cel mai mic, corespunzătoare fiecărei DCI
cuprinse în sublistele A, B şi C secţiunea C1, pentru aceeaşi concentraţie şi formă
farmaceutică, în condiţiile alin. (1) – (3).
(5) Pe acelaşi formular de prescripţie se pot înscrie medicamente din subliste
diferite. Farmaciile întocmesc un borderou centralizator cu evidenţă distinctă pentru
fiecare sublistă, cu excepţia medicamentelor antidiabetice orale, a medicamentelor
antidiabetice de tipul insulinelor şi testele de automonitorizare pentru bolnavii
diabetici, a medicamentelor antidiabetice orale şi de tipul insulinelor şi testelor de
automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici, a medicamentelor
pentru tratamentul stării posttransplant, a medicamentelor specifice pentru
tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, a medicamentelor
pentru tratamentul persoanelor cu infecţie HIV/SIDA, a medicamentelor
corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, a medicamentelor
corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare mucoviscidoză, epidermoliză
buloasă şi scleroză laterală amiotrofică din cadrul Programului naţional de hemofilie,
talasemie şi alte boli rare şi pentru materialele sanitare specifice care se acordă pentru
tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de
sănătate cu scop curativ, în condiţiile prevăzute în norme, pentru care se completează
prescripţii distincte.
(6) În cazul în care preţul de vânzare cu amănuntul al medicamentelor de pe
sublista B depăşeşte limitele prevăzute la alin. (1) lit. b), cu excepţia celor notate cu
#, diferenţa va fi suportată integral de asigurat.
(7) Copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 12 luni beneficiază de medicamente gratuite,
fără plafonare valorică şi cantitativă. Valoarea medicamentelor prescrise pentru
tratamentul afecţiunilor copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 şi 12 luni se suportă din
Fond, conform prevederilor legale în vigoare.
(8) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de 3 – 5 zile în
afecţiuni acute, de 8 – 10 zile în afecţiuni subacute şi de până la 30 de zile pentru
bolnavii cu afecţiuni cronice, cu excepţia bolnavilor cuprinşi în unele programe de
sănătate prevăzute în norme pentru care perioada poate fi de până la 90 de zile.
56
Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate şi cu schemă terapeutică stabilă, medicii de
familie pot prescrie medicamente pentru o perioadă de până la 90 de zile, perioada
fiind stabilită de comun acord de medicul prescriptor şi asiguratul beneficiar al
prescripţiei medicale şi menţionată pe prescripţie sub rubrica aferentă CNP-ului.
Asiguraţii respectivi nu mai beneficiază de o altă prescripţie medicală pentru boala
cronică respectivă pentru perioada acoperită de prescripţia medicală.
ART. 101
(1) Medicamentele cu şi fără contribuţie personală, precum şi unele materiale
sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor
incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ se acordă în
tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală eliberată de medicii care sunt
în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.
(2) Pentru elevii şi studenţii care urmează o formă de învăţământ în altă localitate
decât cea de reşedinţă şi care nu sunt înscrişi la un medic de familie din localitatea
unde se află unitatea de învăţământ, în caz de urgenţă medicală, medicul din cabinetul
şcolar sau studenţesc poate prescrie medicamente numai pentru afecţiuni acute,
pentru maximum 3 zile. Medicii respectivi au obligaţia să transmită prin scrisoare
medicală medicului de familie la care este înscris elevul sau studentul diagnosticul şi
tratamentul prescris. Medicii dentişti din cabinetele stomatologice şcolare şi
studenţeşti pot prescrie medicamente numai pentru afecţiuni acute, pentru maximum
3 zile. Medicii din căminele de bătrâni pot prescrie medicamente numai pentru
maximum 3 zile, pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afecţiuni acute din aceste
instituţii, dacă nu sunt înscrişi în lista unui medic de familie. Medicii din instituţiile
aflate în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap pot
prescrie medicamente numai pentru maximum 3 zile pentru bolnavii nedeplasabili
sau cu afecţiuni acute din aceste instituţii, în situaţia în care persoanele
instituţionalizate nu sunt înscrise în lista unui medic de familie. Medicii din unităţile
şi compartimentele de primire a urgenţelor din cadrul spitalelor ce sunt finanţate din
bugetul de stat pot prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală în
tratamentul ambulatoriu numai pentru afecţiuni acute, pentru maximum 3 zile.
Medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate
mintală, respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi, cabinete de planificare
familială, cabinete medicale de boli infecţioase, cabinete de medicină dentară care nu
se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, care se află în structura
spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, pot prescrie medicamente cu şi fără
contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, corespunzător DCI-urilor prevăzute
în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile
comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază
asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în
sistemul de asigurări sociale de sănătate. Casele de asigurări de sănătate încheie
convenţii cu medicii/medicii dentişti din cabinetele şcolare şi studenţeşti, medicii din
căminele de bătrâni, medicii din instituţiile aflate în coordonarea Autorităţii Naţionale
pentru Persoanele cu Handicap, cu unităţile sanitare pentru medicii care îşi desfăşoară
activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de
sănătate mintală şi staţionar de zi, cabinete de planificare familială, cabinete medicale
de boli infecţioase, cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală
57
cu casa de asigurări de sănătate, care se află în structura spitalului ca unităţi fără
personalitate juridică, şi cu medicii din unităţile şi compartimentele de primire a
urgenţelor din cadrul spitalelor ce sunt finanţate din bugetul de stat, în vederea
recunoaşterii prescripţiilor medicale pentru medicamente cu şi fără contribuţie
personală eliberate de către aceştia. Modelul de convenţie este cel prevăzut în norme.
Prin medici/medici dentişti din cabinetele şcolare şi studenţeşti se înţelege medicii
din cabinetele medicale şi stomatologice din şcoli şi unităţi de învăţământ superior,
cabinete integrate în structura spitalelor teritoriale şi finanţate de la bugetul de stat.
SECŢIUNEA a 4-a
Sancţiuni, condiţii de reziliere, suspendare şi încetare a contractelor de furnizare de
medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu
ART. 102
Contractul de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în
tratamentul ambulatoriu se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de
asigurări de sănătate, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data
constatării, în următoarele situaţii:
a) dacă farmacia evaluată nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile
calendaristice de la data semnării contractului;
b) dacă, din motive imputabile farmaciei evaluate, aceasta îşi întrerupe activitatea
pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice;
c) în cazul expirării perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către
organele în drept a autorizaţiei de funcţionare, de la încetarea termenului de
valabilitate a acesteia;
d) în cazul revocării de către organele în drept a dovezii de evaluare a farmaciei
sau al expirării termenului de valabilitate a acesteia;
e) dacă farmacia evaluată înlocuieşte medicamentele şi/sau materialele sanitare
neeliberate din prescripţia medicală cu orice alte medicamente sau produse din
farmacie;
f) odată cu prima constatare, după aplicarea de 3 ori în cursul unui an a măsurilor
prevăzute la art. 106 alin. (1); pentru societăţile comerciale farmaceutice în cadrul
cărora funcţionează mai multe farmacii/puncte de lucru, odată cu prima constatare,
după aplicarea la nivelul societăţii a măsurilor prevăzute la art. 106 alin. (1) de câte 3
ori pe an pentru nerespectarea programului de lucru de către fiecare farmacie/punct
de lucru din structura societăţii farmaceutice; dacă la nivelul societăţii comerciale se
aplică de 3 ori în cursul unui an măsurile prevăzute la art. 106 alin. (1) pentru
nerespectarea programului de lucru de către aceeaşi farmacie/acelaşi punct de lucru
din structura sa, la a patra constatare rezilierea contractului operează numai pentru
farmacia/punctul de lucru la care se înregistrează aceste situaţii şi se modifică
corespunzător contractul;
g) în cazul nerespectării termenelor de depunere a facturilor însoţite de borderouri
şi prescripţii medicale privind eliberarea de medicamente şi/sau materiale sanitare
conform contractului, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate,
pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni
într-un an;
58
h) în cazul nerespectării prevederilor art. 96 lit. c), f), h), m), o), q), u), v) şi x);
i) la a patra constatare a nerespectării termenului de 5 zile lucrătoare pentru
remedierea situaţiilor prevăzute la art. 96 lit. a), b), g), n), r), s), t) şi y);
j) la a patra constatare a nerespectării în cursul unui an a oricăreia dintre obligaţiile
prevăzute la art. 96 lit. e), j), k), l) şi p);
k) în cazul refuzului furnizorilor de a pune la dispoziţia organelor de control ale
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate actele
de evidenţă financiar-contabilă a medicamentelor şi/sau materialelor sanitare
eliberate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele
decontate din Fond.
ART. 103
Contractul de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în
tratamentul ambulatoriu se suspendă cu data la care a intervenit una dintre
următoarele situaţii:
a) expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare, cu condiţia ca
furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru prelungirea acesteia până la
termenul de expirare; suspendarea se face pentru o perioadă de maximum 30 de zile
calendaristice de la data expirării acesteia;
b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la
încetarea cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii
la termen a contractului;
c) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe bază de documente
justificative prezentate casei de asigurări de sănătate şi cu avizul casei de asigurări de
sănătate, pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice/an.
ART. 104
Contractul de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în
tratamentul ambulatoriu încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele
situaţii:
a) furnizorul de medicamente se mută din raza administrativ-teritorială a casei de
asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;
b) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare a furnizorului de
medicamente;
c) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate;
d) acordul de voinţă al părţilor;
e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al farmaciei
sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă şi motivată, în care se
va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se
doreşte încetarea contractului.
ART. 105
(1) Pentru societăţile comerciale farmaceutice în cadrul cărora funcţionează mai
multe farmacii/puncte de lucru, condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art.
102 lit. f), g) şi h) – pentru nerespectarea prevederilor art. 96 lit. f), m) şi v) – şi
condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. 102 lit. i) – pentru nerespectarea
prevederilor art. 96 lit. g) şi r) – se aplică la nivel de societate; restul condiţiilor de
reziliere prevăzute la art. 102 se aplică corespunzător pentru fiecare dintre
farmaciile/punctele de lucru la care se înregistrează aceste situaţii, prin excluderea lor
59
din contract şi modificarea contractului în mod corespunzător. Prevederile art. 103 şi
104 referitoare la condiţiile de suspendare, respectiv încetare se aplică societăţii
comerciale farmaceutice sau farmaciilor, respectiv punctelor de lucru, după caz.
(2) În situaţia în care prin farmaciile/punctele de lucru excluse din contractele
încheiate între societăţile comerciale farmaceutice şi casa de asigurări de sănătate
continuă să se elibereze medicamente cu sau fără contribuţie personală şi/sau
materiale sanitare în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, casa de
asigurări de sănătate va rezilia contractele încheiate cu societăţile comerciale
respective pentru toate farmaciile/punctele de lucru cuprinse în aceste contracte.
ART. 106
(1) În cazul în care se constată nerespectarea nejustificată a programului de lucru
comunicat la casa de asigurări de sănătate şi prevăzut în contract, suma cuvenită
pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii se diminuează după cum urmează:
a) cu 2% la prima constatare;
b) cu 15% la a doua constatare;
c) cu 20% la a treia constatare.
(2) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 96 lit. e),
j), k), l) şi p) şi în cazul nerespectării termenului de 5 zile pentru remedierea
situaţiilor prevăzute la art. 96 lit. a), b), g), n), r), s), t) şi y), suma cuvenită pentru
luna în care s-au înregistrat aceste situaţii se diminuează după cum urmează:
a) la prima constatare, cu 2%;
b) la a doua constatare, cu 15%;
c) la a treia constatare, cu 20%.
(3) Reţinerea sumei conform alin. (1) şi (2) se aplică pentru luna în care a avut loc
constatarea din prima plată ce urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în
relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Sumele obţinute din aceste
încasări se vor folosi la întregirea fondului alocat consumului de medicamente cu şi
fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, la nivelul casei de asigurări de
sănătate.
ART. 107
Lista preţurilor de referinţă la nivel de unitate terapeutică corespunzătoare
medicamentelor – denumiri comerciale din Catalogul naţional al preţurilor
medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă (CANAMED), aprobat prin
ordin al ministrului sănătăţii publice, se elaborează de Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate şi se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate, în condiţiile stabilite prin norme. În lista preţurilor de referinţă se cuprind şi
preţurile de decontare stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

CAPITOLUL 4 – Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu

SECŢIUNEA 1
Condiţii de eligibilitate a furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu
ART. 108
Dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, denumite în continuare dispozitive medicale, se acordă, pentru o perioadă determinată ori nedeterminată, de către furnizorii de dispozitive medicale avizaţi de Ministerul Sănătăţii Publice şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
ART. 109
(1) Contractul de furnizare de dispozitive medicale se încheie între furnizorul de dispozitive medicale avizat, evaluat, prin reprezentantul său legal sau împuternicitul legal al acestuia, după caz, şi casa de asigurări de sănătate, pe baza următoarelor documente:
a) certificatul de înregistrare cu cod unic de înregistrare şi certificatul de înscriere de menţiuni, dacă este cazul, sau actul de înfiinţare conform prevederilor legale în vigoare;
b) contul deschis la Trezoreria Statului sau la bancă;
c) dovada de evaluare, pentru sediul social şi pentru punctele de lucru;
d) certificatul/certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale, emis/emise de Ministerul Sănătăţii Publice, şi/sau declaraţia/declaraţiile de conformitate CE, emisă/emise de producător, după caz;
e) avizul de funcţionare şi/sau certificatul de înregistrare al producătorului de dispozitive medicale, după caz, emis de Ministerul Sănătăţii Publice;
f) dovada de răspundere civilă în domeniul medical, valabilă pe toată perioada derulării contractului, atât pentru personalul medico-sanitar, cât şi pentru furnizor;
g) lista preţurilor de vânzare cu amănuntul şi/sau a sumelor de închiriere pentru dispozitivele a căror furnizare face obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate;
h) dovada plăţii contribuţiei la Fond, conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Casele de asigurări de sănătate pot solicita şi alte documente strict necesare încheierii contractelor, aprobate prin decizie a preşedinţilor-directori generali, cu consultarea prealabilă a furnizorilor de dispozitive medicale care solicită încheierea de contract cu casa de asigurări de sănătate.
SECŢIUNEA a 2-a
Drepturile şi obligaţiile furnizorilor de dispozitive medicale, precum şi obligaţiile caselor de asigurări de sănătate
ART. 110
În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de dispozitive medicale evaluaţi au următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile legale privind condiţiile de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a dispozitivelor medicale;
b) să asigure service pentru dispozitivul medical livrat, conform prevederilor legale în vigoare, în cazul dispozitivelor medicale care necesită service;
c) să livreze dispozitivele medicale şi să desfăşoare activităţi de protezare numai la sediul social sau la punctul/punctele de lucru pentru care deţin dovada de evaluare;
d) să verifice la livrare, după caz, adaptabilitatea şi buna funcţionare a dispozitivului medical;
e) să livreze dispozitivul medical comandat la termenul specificat în nota de comandă, astfel încât datele avute în vedere de către medicul specialist la emiterea recomandării medicale să nu sufere modificări, în condiţiile în care asiguratul respectă programarea pentru probă şi predarea dispozitivului medical la comandă;
f) să transmită Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în vederea calculării preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere, preţurile de vânzare cu amănuntul şi sumele de închiriere ale dispozitivelor medicale pentru care nu sunt calculate preţuri de referinţă/sume de închiriere şi care trebuie să fie aceleaşi cu cele prevăzute la art. 109 alin. (1) lit. g), însoţite de certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale emise de Ministerul Sănătăţii Publice şi/sau de declaraţiile de conformitate CE emise de producători, după caz;
g) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi demnitatea şi intimitatea acestora;
h) să emită, în vederea decontării, facturile însoţite de: copia certificatului de garanţie, declaraţia de conformitate pentru dispozitivele la comandă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare, audiogramele efectuate după protezarea auditivă de un furnizor autorizat şi evaluat, aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, taloanele lunare pentru dispozitivele de protezare stomii şi incontinenţă urinară, fotoliile rulante şi aparatele pentru administrare continuă cu oxigen, după caz, dovada verificării tehnice sau a verificării după reparare, după caz, confirmarea primirii dispozitivului medical sub semnătura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate şi a codului numeric personal sau a documentelor ce confirmă expedierea prin poştă şi primirea la domiciliu; cheltuielile
cu transportul dispozitivului medical la domiciliul asiguratului nu se decontează de casele de asigurări de sănătate;
i) să respecte dreptul asiguratului de a alege furnizorul de dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu;
j) să anunţe casa de asigurări de sănătate, în cazul dispozitivelor medicale la comandă, despre primirea deciziilor de aprobare, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii acestora;
k) să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor;
l) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea uneia sau a mai multora dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de dispozitive medicale, anterior producerii acesteia sau cel mai târziu la 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor.
ART. 111
În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de dispozitive
medicale au următoarele drepturi:
a) să primească de la casa de asigurări de sănătate contravaloarea dispozitivelor
medicale furnizate, conform facturilor emise şi documentelor însoţitoare, inclusiv
62
sumele de închiriere, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor
necesare în vederea decontării;
b) să fie informaţi ori de câte ori este nevoie şi din timp asupra modalităţii de
furnizare a dispozitivelor medicale;
c) să încaseze contribuţie personală de la asiguraţi, în condiţiile prevăzute în
norme.
ART. 112
În relaţiile contractuale cu furnizorii de dispozitive medicale, casele de asigurări de
sănătate au următoarele obligaţii:
a) să încheie contracte cu furnizorii de dispozitive medicale evaluaţi, astfel încât să
se asigure punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri şi să se facă publică în
termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, inclusiv pe
site-ul casei de asigurări de sănătate, lista în ordine alfabetică a acestora, cu indicarea
datelor de contact pentru sediul social şi punctul de lucru din judeţul respectiv, pentru
informarea asiguratului;
b) să informeze furnizorii de dispozitive medicale asupra condiţiilor de contractare
şi a negocierii clauzelor contractuale;
c) să emită decizii privind aprobarea procurării/închirierii dispozitivului medical,
conform bugetului aprobat;
d) să precizeze în decizia de procurare/închiriere a dispozitivului medical preţul de
referinţă/suma de închiriere suportat/suportată de casa de asigurări de sănătate din
Fond pentru dispozitivul medical furnizat de aceştia şi să specifice pe versoul
deciziei, în ordine alfabetică, lista furnizorilor de dispozitive medicale care furnizează
dispozitivul medical aprobat în decizie, cu care casa de asigurări de sănătate se află în
relaţii contractuale, cu indicarea datelor de contact pentru sediul social şi punctul de
lucru din judeţul respectiv, pentru informarea asiguratului;
e) să respecte dreptul asiguratului de a-şi alege furnizorul de dispozitive medicale
evaluat şi să pună la dispoziţia asiguraţilor, odată cu decizia, prin poştă, lista tuturor
preţurilor de vânzare cu amănuntul/sumelor de închiriere pentru dispozitivul medical
aprobat prin decizie;
f) să asigure decontarea pe baza facturilor de decontare emise de furnizor şi a
documentelor însoţitoare;
g) să verifice dacă emitentul prescripţiei medicale se află în relaţii contractuale cu
o casă de asigurări de sănătate. Prin emitent se înţelege furnizorul de servicii
medicale, şi nu cel de dispozitive medicale.
SECŢIUNEA a 3-a
Decontarea dispozitivelor medicale
ART. 113
Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate din Fond pentru
fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical este preţul de referinţă ori,
după caz, suma de închiriere. Preţul de referinţă şi suma de închiriere sunt prevăzute
în norme. Dispozitivele medicale care se acordă pentru o perioadă determinată, prin
închiriere, se stabilesc prin norme. Suma de închiriere este suma pe care o decontează
casele de asigurări de sănătate pentru dispozitivele acordate pentru o perioadă
determinată.
ART. 114
(1) Casele de asigurări de sănătate decontează integral preţul de vânzare cu
amănuntul al dispozitivului medical, dacă acesta este mai mic decât preţul de
referinţă. Dacă preţul de vânzare cu amănuntul al dispozitivului medical este mai
mare decât preţul de referinţă, diferenţa se suportă de asigurat prin contribuţie
personală şi se achită direct furnizorului, care eliberează bon fiscal sau, la cererea
asiguratului, factură.
(2) Pentru persoanele prevăzute în legi speciale, care beneficiază de gratuitate din
Fond în condiţiile prevederilor legale în vigoare, în situaţia în care pentru un
dispozitiv medical preţurile de vânzare cu amănuntul ale tuturor furnizorilor de
dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de
sănătate sunt mai mari decât preţul de referinţă al acestui dispozitiv medical, casa de
asigurări de sănătate decontează contravaloarea dispozitivului medical la preţul de
vânzare cu amănuntul cel mai mic. În situaţia în care pentru un dispozitiv medical
preţurile de vânzare cu amănuntul ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale
aflaţi în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate sunt mai mici sau
mai mari decât preţul de referinţă, casele de asigurări de sănătate decontează integral
preţul de vânzare cu amănuntul al dispozitivului medical, dacă acesta este mai mic
decât preţul de referinţă, respectiv preţul de referinţă, dacă preţul de vânzare cu
amănuntul al dispozitivului medical este mai mare decât preţul de referinţă.
(3) Casele de asigurări de sănătate decontează integral suma de închiriere a
dispozitivului medical, dacă aceasta este mai mică decât suma de închiriere prevăzută
în norme. Dacă suma de închiriere a dispozitivului medical este mai mare decât suma
de închiriere prevăzută în norme, diferenţa se suportă de asigurat prin contribuţie
personală şi se achită direct furnizorului, care eliberează bon fiscal sau, la cererea
asiguratului, factură.
(4) Pentru persoanele prevăzute în legi speciale, care beneficiază de gratuitate din
Fond în condiţiile prevederilor legale în vigoare, în situaţia în care pentru un
dispozitiv medical sumele de închiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive
medicale aflaţi în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate sunt mai
mari decât suma de închiriere prevăzută în norme a acestui dispozitiv medical, casa
de asigurări de sănătate decontează pentru închirierea dispozitivului medical suma de
închiriere cea mai mică. În situaţia în care pentru un dispozitiv medical sumele de
închiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală
cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate sunt mai mici sau mai mari decât suma de
închiriere prevăzută în norme, casele de asigurări de sănătate decontează integral
suma de închiriere a dispozitivului medical, dacă aceasta este mai mică decât suma de
închiriere prevăzută în norme, respectiv suma de închiriere, dacă suma de închiriere a
dispozitivului medical este mai mare decât suma de închiriere prevăzută în norme.
ART. 115
(1) Pentru încadrarea în fondul aprobat pentru acordarea de dispozitive medicale şi
asigurarea accesului asiguraţilor la toate categoriile de dispozitive medicale, casele de
asigurări de sănătate vor analiza lunar numărul de cereri, respectiv numărul de decizii
privind aprobarea procurării/închirierii dispozitivelor medicale emise în luna
64
anterioară, alcătuind, după caz, liste de prioritate pentru asiguraţi, pe categorii de
dispozitive medicale.
(2) Criteriile de prioritate, precum şi cele pentru soluţionarea listelor de prioritate
ţin cont de data înregistrării cererilor la casa de asigurări de sănătate şi de nivelul de
urgenţă stabilit de serviciul medical al casei de asigurări de sănătate, publicat pe
pagina web a acesteia, precum şi de ponderea fiecărei categorii de dispozitive
medicale din totalul dispozitivelor medicale acordate asiguraţilor.
ART. 116
(1) Dispozitivele medicale se acordă în baza prescripţiei medicale eliberate de
medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate,
direct sau prin reprezentantul legal, şi a cererii scrise întocmite de asigurat, de către
unul dintre membrii de familie (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), de o persoană
împuternicită de către acesta sau de reprezentantul legal al asiguratului. Prescripţia
medicală va conţine în mod obligatoriu numele casei de asigurări de sănătate cu care
medicul care eliberează prescripţia medicală se află în relaţie contractuală şi numărul
contractului. Prescripţia medicală va fi întocmită în limita competenţei medicului
prescriptor. Cererea se înregistrează la casa de asigurări de sănătate în ale cărei
evidenţe se află asiguratul. Medicul sau reprezentantul legal al medicului reprezintă
furnizorul de servicii medicale, şi nu cel de dispozitive medicale.
(2) Pentru dispozitivele de protezare stomii şi incontinenţă urinară recomandarea
se poate face şi de către medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casa de
asigurări de sănătate, în baza scrisorii medicale de la medicul de specialitate aflat în
relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Prescripţia medicală va conţine
în mod obligatoriu numele casei de asigurări de sănătate cu care medicul de familie
care eliberează prescripţia medicală se află în relaţie contractuală şi numărul
contractului.
(3) Modul de prescriere, procurare, închiriere şi decontare a dispozitivelor
medicale se stabileşte prin norme.
(4) Termenele de înlocuire, condiţiile de reparare a dispozitivelor medicale şi
modul de decontare a reparaţiilor se stabilesc prin norme, în condiţii de eficienţă a
utilizării fondului alocat cu această destinaţie.
(5) Medicii de specialitate aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de
sănătate, care prescriu dispozitive medicale şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei
unităţi sanitare autorizate şi evaluate, nu pot reprezenta interesele unui furnizor de
dispozitive medicale evaluat.
SECŢIUNEA a 4-a
Sancţiuni, condiţii de reziliere, încetare şi suspendare a contractelor de furnizare de
dispozitive medicale
ART. 117
Contractul de furnizare de dispozitive medicale se reziliază de plin drept printr-o
notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 10 zile
calendaristice de la data constatării, în următoarele situaţii:
a) revocarea de către organele în drept a avizului de funcţionare a furnizorului de
dispozitive medicale sau expirarea termenului de valabilitate a acestuia;
65
b) revocarea evaluării sau expirarea termenului de valabilitate a evaluării;
c) furnizarea de dispozitive medicale pentru care furnizorul nu deţine certificat de
înregistrare a dispozitivului medical emis de Ministerul Sănătăţii Publice şi/sau
declaraţia de conformitate CE emisă de producător, după caz;
d) nerespectarea obligaţiilor contractuale prevăzute la art. 110 lit. a), b), c), d), g),
k) şi l);
e) la a patra constatare a nerespectării termenului de 5 zile pentru remedierea
situaţiilor prevăzute la art. 110 lit. e), h), i) şi j);
f) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate actele de
evidenţă financiar-contabilă a dispozitivelor medicale furnizate conform contractelor
încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fond;
g) dacă din motive imputabile furnizorului de dispozitive medicale acesta îşi
întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice.
ART. 118
Contractul de furnizare de dispozitive medicale încetează la data la care a
intervenit una dintre următoarele situaţii:
a) încetarea, prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, a furnizorului de
dispozitive medicale;
b) încetarea definitivă a activităţii caselor de asigurări de sănătate;
c) acordul de voinţă al părţilor;
d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului
de dispozitive medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă
şi motivată în care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterior
datei de la care se doreşte încetarea contractului.
ART. 119
Contractul de furnizare de dispozitive medicale se suspendă cu data la care a
intervenit una dintre următoarele situaţii:
a) pentru cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente,
până la încetarea cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data
ajungerii la termen a contractului;
b) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective pe bază de documente
justificative prezentate casei de asigurări de sănătate şi cu avizul casei de asigurări de
sănătate, pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice/an.
ART. 120
În cazul în care se constată nerespectarea termenului de 5 zile pentru remedierea
situaţiilor prevăzute la art. 110 lit. e), h), i) şi j), suma cuvenită pentru luna în care sau
înregistrat aceste situaţii se diminuează după cum urmează:
a) la prima constatare, cu 2%;
b) la a doua constatare, cu 15%;
c) la a treia constatare, cu 20%.
Reţinerea sumei conform celor de mai sus se aplică pentru luna în care a avut loc
constatarea din prima plată ce urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în
relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Sumele obţinute din aceste
încasări se vor folosi la întregirea fondului alocat furnizării de dispozitive medicale
66
destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, la
nivelul casei de asigurări de sănătate.

CAPITOLUL 5 – Dispoziţii finale

ART. 121
(1) Lista serviciilor medicale şi lista dispozitivelor medicale de care beneficiază
asiguraţii în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cuprinse în pachetul de
servicii medicale de bază, pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de
servicii medicale de care beneficiază persoanele care se asigură facultativ pentru
sănătate, sunt prevăzute în norme.
(2) Serviciile medicale de consultaţii şi diagnostic ce pot fi furnizate la distanţă şi
modalităţile de acordare sunt prevăzute în norme.
ART. 122
Centrele de sănătate cu personalitate juridică înfiinţate de Ministerul Sănătăţii
Publice, care au în structură paturi de spital şi ambulatoriu, încheie contract direct cu
casele de asigurări de sănătate pentru activitatea medicală desfăşurată în calitate de
furnizor de servicii medicale. Aceste centre de sănătate sunt asimilate cu spitalele
comunale. Pentru serviciile medicale acordate se aplică aceleaşi prevederi prevăzute
în prezentul contract-cadru şi în norme, referitoare la serviciile medicale spitaliceşti şi
serviciile medicale ambulatorii.
ART. 123
Pentru centrele de sănătate cu paturi, fără personalitate juridică, înfiinţate de
Ministerul Sănătăţii Publice, care se află în structura unui spital, reprezentantul legal
al spitalului respectiv ia în calcul la încheierea contractului de furnizare de servicii
medicale cu casa de asigurări de sănătate şi activitatea medicală desfăşurată în centrul
de sănătate, considerat secţie a spitalului respectiv.
ART. 124
Pentru centrele de sănătate fără paturi şi fără personalitate juridică, înfiinţate de
Ministerul Sănătăţii Publice, care se află în structura unui spital, reprezentantul legal
al spitalului respectiv ia în calcul la încheierea contractului de furnizare de servicii
medicale cu casa de asigurări de sănătate şi activitatea medicală desfăşurată în centrul
de sănătate.
ART. 125
Casele de asigurări de sănătate încheie contracte cu centrele de sănătate
multifuncţionale distinct pentru fiecare tip de asistenţă medicală, conform
prevederilor prezentului contract-cadru şi ale normelor, pentru tipurile de asistenţă
medicală respective.
ART. 126
Contractele de furnizare de servicii medicale, de medicamente cu şi fără
contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale destinate
recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu se încheie anual.
Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şi a dispozitivelor medicale aferente
lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna decembrie pentru serviciile
efectuate şi facturate până la data prevăzută în documentele justificative depuse în
67
vederea decontării, urmând ca diferenţa reprezentând servicii medicale realizate să se
deconteze în luna ianuarie a anului următor.
ART. 127
Contractele încheiate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale pentru anul 2008 se prelungesc prin acte adiţionale până la încheierea noilor contracte. Suma înscrisă în actul adiţional va fi consemnată distinct ca sumă inclusă în valoarea totală în contractul pe anul 2009. Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actului adiţional sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiţionale.
ART. 128
(1) Sunt incluse în lista DCI-urilor din lista cu medicamente de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie personală numai medicamentele cu studii de bioechivalenţă, cu excepţia situaţiilor în care DCI-ul respectiv nu este inclus pe lista DCI-urilor care necesită studii de bioechivalenţă conform normelor în vigoare şi a situaţiilor în care pentru un anumit DCI nu există medicamente care deţin astfel de
studii.
(2) Criteriile prevăzute la alin. (1) se aplică şi în cazul medicamentelor prescrise pentru tratamentul afecţiunilor persoanelor prevăzute la art. 213 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru femeile gravide şi lăuze.
ART. 129
Furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a respecta ghidurile şi protocoalele de practică medicală elaborate conform dispoziţiilor legale în vigoare.
ART. 130
(1) Este interzisă eliberarea în cadrul cabinetelor medicale, indiferent de forma lor de organizare, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de legislaţia în vigoare.
(2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) de către cabinetele medicale individuale, contractul de furnizare de servicii medicale încetează cu data la care casa de asigurări de sănătate constată această situaţie.
(3) Pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, în cazul nerespectării prevederilor alin. (1), contractul de furnizare de servicii medicale se modifică prin excluderea din contract a medicilor la care se înregistrează această situaţie, începând cu data la care situaţia este constatată de către casa de asigurări de sănătate.
ART. 131
Furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să transmită, la solicitarea Ministerului
Sănătăţii Publice, prin autorităţile de sănătate publică, datele de identificare ale
persoanelor înregistrate la acestea, pentru bolile cu declarare nominală obligatorie,
conform reglementărilor legale în vigoare.
ART. 132
Casele de asigurări de sănătate sunt obligate:
a) să raporteze Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate datele solicitate privind activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, pe baza contractelor încheiate cu aceştia, precum şi evidenţa asiguraţilor şi a documentelor justificative utilizate şi să respecte termenele de raportare;
b) să respecte termenele de raportare stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; să raporteze Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, până la data de 15 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, datele solicitate în vederea calculării valorilor definitive ale punctelor;
c) să monitorizeze pe baza codului numeric personal (CNP) al fiecărui asigurat numărul serviciilor medicale acordate de furnizorii cu care se află în relaţie contractuală;
d) să monitorizeze lunar consumul de medicamente cu şi fără contribuţie personală, pe medic şi pe asigurat, pe baza raportărilor validate de aceasta;
e) să ţină evidenţa deciziilor de aprobare a dispozitivelor medicale pe fiecare asigurat, precum şi evidenţa dispozitivelor medicale decontate pe fiecare asigurat;
f) să controleze actele de evidenţă financiar-contabilă ale serviciilor medicale furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fond;
g) să verifice prescrierea medicamentelor şi recomandarea investigaţiilor paraclinice de către furnizorii de servicii medicale, în conformitate cu reglementările în vigoare;
h) să verifice activitatea furnizorilor de dispozitive medicale conform contractelor încheiate cu aceştia;
i) să efectueze controlul serviciilor medicale acordate asiguraţilor conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale;
j) să controleze furnizorii de medicamente privind modul de desfăşurare a activităţii ce face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate;
k) să utilizeze Sistemul informatic unic integrat.
ART. 133
Casele de asigurări de sănătate şi furnizorii de servicii medicale, de medicamente în tratamentul ambulator, precum şi de dispozitive medicale în ambulatoriu au obligaţia de a respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 134
Lista de servicii medicale acordate la nivel regional, precum şi modalitatea de încheiere a contractelor de furnizare de servicii medicale cu mai multe case de asigurări de sănătate dintr-o anumită regiune se stabilesc prin norme.
ART. 135
Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită în termenele de depunere a cererilor însoţite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii şi negocierii contractelor sau după data semnării contractului/convenţiei şi care împiedică executarea acestuia/acesteia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. În înţelesul prezentului contract-cadru, prin forţă majoră se înţelege: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte, în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră, şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore.
—————