Acte necesare pentru a dobandi calitatea de asigurat:

Acte necesare pentru a dobandi calitatea de asigurat:

Documente justificative care trebuie prezentate, la cerere, caselor teritoriale de asigurari de sanatate, respectiv Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, in vederea eliberarii dovezii privind calitatea de asigurat:

Conform Ordinului Nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru încasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, dovada calitatii de asigurat,
Art. 20 – Dovada calitatii de asigurat în sistemul de asigurari sociale de sanatate se realizeaza printr-un document justificativ – adeverinta, eliberat de CAS, potrivit fiecarei categorii de persoane, pe baza urmatoarelor documente:
a) pentru copiii în vârsta de pâna la 18 ani, cu act de identitate sau certificat de nastere, dupa caz;
b) pentru tinerii cu vârsta cuprinsa între 18 si 26 de ani: act de identitate, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, un document din care sa rezulte ca au calitatea de elev sau student;
c) pentru tinerii cu vârsta de pâna la 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului: act de identitate, document care sa ateste ca au fost inclusi într-un sistem de protectie a copilului, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, un document eliberat de primaria din localitatea de domiciliu prin care sa ateste ca nu beneficiaza de ajutor social;
d) pentru sotul, sotia si parintii aflati în întretinerea unei persoane asigurate: act de identitate, documente care sa ateste relatia de rudenie sau casatoria cu persoana asigurata, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii, precum si o declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declara ca are în întretinere persoana respectiva;
e) pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pâna la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare: act de identitate, documente doveditoare ca se încadreaza în una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decât cele prevazute de legile speciale sau pensii;
f) pentru persoanele cu handicap: act de identitate, certificat de încadrare într-un grad de handicap, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse, în afara celor prevazute de legea prin care li s-a stabilit aceasta calitate;
g) pentru bolnavii cu afectiuni incluse în programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pâna la vindecarea respectivei afectiuni: act de identitate, adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;
h) pentru femeile însarcinate sau lauze: act de identitate, adeverinta medicala, certificat de nastere al copilului – pentru lauze, precum si declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau documente justificative ca realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe tara;
i) pentru persoanele care se afla în concediu pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani si, în cazul copilului cu handicap, pâna la împlinirea de catre copil a vârstei de 3 ani, actul de identitate si decizia emisa de directiile judetene de munca, familie si egalitate de sanse, respectiv de Directia de Munca, Familie si Egalitate de Sanse a Municipiului Bucuresti;
j) pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, actul de identitate si carnetul si/sau adeverinta eliberate de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj;
k) pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla în timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii, adeverinta eliberata de institutiile din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, din care sa rezulte ca se afla în aceasta situatie;
l) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, actul de identitate si adeverinta eliberata de primaria localitatii de domiciliu, din care sa rezulte ca acestea se încadreaza în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social;
m) pentru persoanele care au calitatea de pensionari, actul de identitate, cuponul mandatului postal de achitare a drepturilor sau talonul de plata prin cont curent personal deschis la o unitate bancara, din luna anterioara, precum si declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decât cele realizate din pensii. În cazul pierderii acestor documente sau pâna la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedita cu o adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei;
n) pentru persoanele care se afla în executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla în perioada de amânare sau de întrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, adeverinta emisa de institutia respectiva sau de institutia în grija careia se afla persoana.

Art. 22 – 1) Persoanele care au calitatea de salariat, precum si coasiguratii acestora vor putea face dovada calitatii de asigurat pe baza adeverintei prevazute la art. 20 alin. (1) sau cu adeverinta eliberata de angajatori, al carei model este prevazut în Anexa nr. 1^1. Termenul de valabilitate a adeverintei eliberate de angajatori este de 3 luni de la data emiterii.
(2) CAS elibereaza documente care fac dovada achitarii contributiei si detinerii calitatii de asigurat pe baza listelor depuse de angajatori, pe baza evidentelor organizate pentru categoriile de persoane prevazute la art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii si pentru categoriile de persoane care realizeaza veniturile prevazute la art. 257 alin. (2) lit. b) – f) si la art. 259 alin. (9) din lege.